Kronieken Parochie

Feestelijke Liturgie te Oostende

Feestelijke Liturgie

Feest van de heilige Johannes, profeet Voorloper en Doper

Op donderdag 7 januari 2016 vierden we in onze Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios van Oostende het Feest van de Synax van de Heilige Johannes, pofeet, Voorloper en Doper van onze Heer. Het was tevens ook het Russisch Kerstfeest volgens de Juliaanse kalender.

Tijdens de kleine intocht

Dit gebeurde met de viering van de Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (rector van de Parochie van Oostende), Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe.

Bij de Grote Intocht

Een grote menigte van gelovigen komende uit Oostende en regio hadden er aan gehouden om dit samen te vieren.

Na de Goddelijke Liturgie nam Vader Bernard het woord en wenste hen allen een gelukkig nieuwjaar en een zalig feest toe en hij moedigde iedereen aan om ook de andere kerkelijk feesten samen talrijk te vieren.

In het grieks noemt men dit ‘Despotikes Eortes’, namelijk de feesten die onmiddellijk betrekking hebben op onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus. Zo vieren we ook het feest van de Theofanie of de Doop van Christus. Vader Bernard bedankte vervolgens de concelebranten: Vader Bart en Vader Andreas de bedienaar van de Parochie van Oostende.

Vervolgens dankte hij het koor en de koorleider Stefaan voor de goede verzorging van deze dienst, alsook de acolyten voor hun dienstwerk.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd eerst nog het traditioneel Basiliosbrood gezegend en gesneden door Vader Bernard.

Het snijden van het Basiliosbrood

Tenslotte volgden er nog feestelijke agapen. Het werd een waarlijk mooi feest voor alle aanwezige gelovigen.

Tijdens de feestelijke agapen bij het begin van het nieuwe jaar

Bezoek naar aanleiding van de Heilige huisjes

De themadag Heilige Huisjes, die doorging op dinsdag 10 november 2015, moest kinderen wegwijs proberen te maken in de wirwar van al de verschillende godsdiensten. Onder de coördinatie en begeleiding van Horizon Educatief, een plaatselijke vzw, namen 9 groepen uit verschillende scholen uit Oostende, Westende, Wenduine en Nieuwmunster deel aan deze activiteit.

Bezoek van één van de klassen samen met Vader Andreas

Zes Heilige Huisjes te Oostende openden deze dag hun deuren waaronder ook onze parochie. In totaal kwamen 158 kinderen uit het 5de en 6de leerjaar bij ons op bezoek. Tussen 9u30 en 15u30 kwamen de verschillende groepen via een doorschuifsysteem met een bezoek van telkens 30 minuten langs om hun reeds in de klas voorbereide en ook spontaan ter plaatse opgekomen vragen aan ons te stellen.

Deze vragen werden beantwoord door Cathy Van Bruaene en Vader Andreas die tevens voor de ontvangst zorgden. Het was hartverwarmend getuigen te mogen zijn van hun kinderlijk enthousiasme en in interactie met hen te treden. We wensen speciaal Cathy van Bruaene te bedanken voor haar deskundige uitleg en Claude Bouillon voor zijn aanwezigheid en steun.

 Verslag Vader Andreas.

Wandeling langs heilige Huisjes in Oostende

Op exploratie bij andere levensbeschouwingen en religies

in het kader van de inter-levensbeschouwelijke

competenties van dialoog en samenleven.

In het kader van de inter-levensbeschouwelijke competenties voor inter-levensbeschouwelijke dialoog en samenleven trokken we op dinsdag 17 november 2015, vier dagen na de aanslagen in Parijs, met 120 leermeesters rooms-katholieke godsdienst basisonderwijs uit het officiële en vrij katholieke net op stap in Oostende langs Heilige Huisjes, op exploratie bij andere levensbeschouwingen en religies. In het kader van deze competenties maken we in onze lessen godsdienst werk van kennis, vaardigheden en attitudes bij onze leerlingen om deze dialoog te kunnen aangaan.

Bezoek van een groep leerkrachten

Die dialoog start vanuit onze eigen identiteit en vormt meteen ook het vertrekpunt van de ontmoeting.  Het einddoel is dat jongeren elkaar leren respecteren en dat we zo meewerken aan een tolerantere samenleving waar het goed leven is voor onze kinderen van morgen.

 Meer nog, kinderen en leerkrachten groeien maar in hun eigen identiteit, in dialoog met de ander en dankzij de ander. De ander stelt mij vragen, doet mij reflecteren en daagt mij uit in de groei van mijn identiteit. We zijn ervan overtuigd dat echt samenleven en dialogeren met andere levensbeschouwingen pas ten volle tot zijn recht komt in de ontmoeting met de ander. Deze ontmoeting stond dan ook centraal op 17 november.

Na een bezinnend moment in de Sint-Petrus en Pauluskerk brachten we een bezoek aan respectievelijk de Geuzetorre: het Vrijzinnig Centrum, de Aïsha Moskee, de Joodse Synagoge en de Orthodoxe Kerk.

De laatste ontmoeting verenigde ons in het christelijk gedachten goed in gesprek met aartspriester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk. Ook hier was de warme ontmoeting, de openheid, de pijn om breuken uit het verleden en het heden een verrijking. De duiding van de geschiedenis van de orthodoxe kerk waarbij de concilies een prominente plaats innemen, was inspirerend en verrijkend. We hebben mogen horen en ervaren dat de Orthodoxe Kerk in de eerste plaats een liturgische en spirituele kerk is. Dat de Sint-Godelievekerk voortaan toebehoorde aan de orthodoxe kerkgemeenschap was niet bij iedereen bekend. Kenmerkend is het gebruik van de vele iconen in de Orthodoxe Kerk. Ze nodigen uit tot mystiek, spiritualiteit en gebed.

De liturgie is anders dan in onze Katholieke kerk en wordt er ook als onveranderd beschouwd. De mensen staan in plaats van te zitten. Tussen altaar en gelovigen bevindt zich de iconostase. Deze vormt de scheiding tussen de altaarruimte en het schip van de kerk. We mochten in de kleine kapel ervaren hoe de iconostase uitnodigt tot gebed en liturgie.

De koninklijke poort en de liturgische voorwerpen en handelingen op het altaar gaven ons inzicht in de liturgie. Vader Bernard kijkt uit naar de plannen en aanmaak van de nieuwe iconostase. Deze zal naast zoveel schoonheid een centraal punt worden van liturgie en gebed. Naast het bezielen van de orthodoxe gemeenschap in Oostende en zijn eigen gezinsleven wachten hem nog vele reizen om het gebouw in te richten opdat de gemeenschap zich hier liturgisch zou thuis voelen. We mochten in Vader Bernard Peckstadt een gelovig en gedreven man ervaren.

Telkens hebben we ervaren dat het expliciteren van de eigen zingevingskaders niet eenvoudig is maar voor elkeen wel een aangename en zinvolle uitdaging. Elke ontmoeting met een andere levensbeschouwing was het begin van vruchtbare en diepe gesprekken tijdens de wandelingen en het tafelmoment. Overal leggen vertegenwoordigers de nadruk op gemeenschap vormen en verbinden. Dit willen we als slot van de studiedag meenemen naar onze klassen en kinderen. De inter-levensbeschouwelijke competenties waar we als leerkrachten en inspectie levensbeschouwelijke vakken werk willen van maken beginnen bij onszelf. Deze ontmoeting was een verrijking voor onze eigen persoon en ons levensbeschouwelijk verstaan in de pluraliteit van onze samenleving. Of hoe het werken aan de competenties handen en voeten kan krijgen in de concrete praktijk.

Sabien Lagrain – Inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst

Deze studiedag stond in het kader van de interlevensbeschouwelijke competenties. We werden verwacht in Oostende waar we gedurende een ganse dag kennis konden maken met diverse levensbeschouwingen die in deze stad leven. Na een bezinnend moment in de Sint-Petrus- en Pauluskerk werden we verwacht in de synagoge en daarna in het huis van de mens.  Op de middag genoten we van een heerlijke maaltijd in het cultuurcafé ‘De Grote Post’.  Na de middag werden we na een stevige wandeling warm -zowel letterlijk als figuurlijk- ontvangen door vader Bernard Peckstadt in de Orthodoxe kerk.  Hij trakteerde ons op een boeiend referaat.  Eerst schetste hij de historiek van de orthodoxe kerk en daarna wees hij ons op de gelijkenissen en de verschillen met de rooms-katholieke kerk. 

Daarna bezochten we ook de gebedskapel en mochten we vragen stellen waarop we een duidelijk en openhartig antwoord kregen. Vooral de breuk onder de kerken betreurde hij.

We hebben genoten van deze zeer verrijkende studiedag en zullen de opgedane ervaringen en kennis met evenveel enthousiasme als onze gastheren/vrouw doorgeven aan onze leerlingen. Een tevreden lerarengroep.

Verslag Mieke Desmet

Diaken Leonid benoemd als Diaken in de parochie van Brugge en Oostende

Diaken Leonid D’hoe heeft aan Aartsbisschop Job van Telmissos de vraag gesteld om over te komen naar ons Aartsbisdom en dit werd ingewilligd. Diaken Leonid werd geboren als Kurt D’hoe op 15 januari 1968 te Ninove.

Zijn jeugd bracht hij door te Liedekerke, aan de oevers van de lieflijke Dender. Deze pendel gemeente maakt deel uit van het groene en glooiende Pajottenland, grenzend aan de Brusselse metropool. Hij studeerde aan de V.U.B. en behaalde een diploma als sociale en culturele agoog en later als vrijetijdsagoog. Als sociaal werker te Brussel begeleidde hij eerst thuislozen naar herintegratie toe, daarna ook licht mentaal gehandicapten. Sinds een vijftal jaar geeft hij Orthodoxe godsdienstles.

Te Brussel leerde hij ook Nina Berdier kennen, met wie hij ondertussen al zeventien jaar gehuwd is. Samen begonnen ze tevens aan een spirituele zoektocht, die hen beiden deed besluiten toe te treden tot de Orthodoxie. Het was Vader Bart D’Huyvetter die hen samen opnam in zijn toenmalige parochie van de HH Silouan de Athoniet en Martinus van Tours te Brussel. Onder impuls van Vader Bart ging hij theologie studeren en behaalde zijn diploma.

Op 8 oktober 2011 werd hij te Parijs, tijdens de liturgie die plaatshad aan het “Institut de théologie orthodoxe Saint Serge” door Aartsbisschop Gabriël van Komana tot diaken gewijd. Gedurende twee jaar en een half diende hij in de Orthodoxe parochie van de H. Georgios de Trofeedrager te Antwerpen, samen met de rector Vader Luc Gabriëls. Deze kerkgemeenschap stopte kortgeleden haar werking daar de gezondheidstoestand en leeftijd van de priester Vader Luc het hem niet meer toelieten te celebreren.

Vader Leonide vroeg aan Metropoliet Athenagoras hem te willen opnemen in ons Aartsbisdom en vroeg om onder zijn herderschap te mogen dienen. Zowel Mgr Job van Telmessos als Metropoliet Athenagoras gaven hun zegen voor zijn overstap. Van toen af staat Vader Leonide Vader Bernard en Vader Bart bij en werkt hij mee aan de verdere uitbouw van onze parochie te Oostende.

Profundo: wandeling langs levensbeschouwelijk Oostende

 

PROFUNDO 25 mei 2014.

Op 25 mei 2014 heeft voor de derde maal Profundo, een muzikale verkenning langs levensbeschouwelijk Oostende plaats gehad.

Dit project plaats de muziek uit de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities in de kijker. Daarna openen de verschillende ontmoetingsplaatsen en kerken hun deuren voor het groot publiek.

Als orthodoxe gemeenschap van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende hebben wij ons kerk opengesteld . Er zijn drie groepen van een 20 tal mensen langs gekomen. Na een korte uiteenzetting en het beluisteren van liturgische gezangen werden veel vragen gesteld door de aanwezigen. Het was dus een uitgelezen kans om kennis te maken met de levensbeschouwelijke en religieuze tradities die ook in de stad Oostende leven.

Het was een leerrijke namiddag, de interesse was groot! Deze namiddag werd afgesloten met en receptie en een optreden van Gospelkoor .

Cathy Van Bruaene.

Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, en tevens de dertiende verjaardag van de oprichting van deze parochie.

Op zaterdag 10 mei 2014 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heiligen Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie.  Het was de dertiende verjaardag van de stichting van deze Parochie.  Het was Vader Bernard Peckstadt, de rector van deze Parochie die in Goddelijke Liturgie voorging in concelebratie met Vader Bart d’Huyvetter.

Vader Bart en Vader Bernard

Onze Metropoliet Athenagoras van België liet zich verontschuldigen wegens andere verplichtingen en vroeg om zijn zegen en groeten over te brengen aan de feestvierende Parochie. Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie en er werd mooi gezongen door ons parochiekoor.

Na de Goddelijke Liturgie sprak Vader Bernard ons heel hartelijk toe. Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk.

Na de Liturgie hadden de gelovigen tijd om samen te zijn voor de Agapen die plaats hadden juist achter de kerk in de zaal “De Volksbond” te  Oostende. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest!

Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet! Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het op netten van onze kerk. Hierbij willen wij toch speciaal vernoemen : Ethel, Marie-Thérese, Claude, Paul, Cathy, Frida en alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet.

Bezoek en Pontificale Liturgie van onze Nieuwe Metropoliet Athenagoras aan onze Parochie te Oostende.

Op zondag 12 april 2014Lazaruszaterdag – hadden wij een viering met een Pontificale Liturgie voorgegaan door onze nieuwe Metropoliet Athenagoras.

Voor deze Liturgie concelebreerden samen met onze Metropoliet Athenagoras, de Priesters Bernard Peckstadt (de rector van de parochie) en Bart D’Huyvetter. Het was een heel mooie en ingetogen Goddelijke Liturgie met de deelname van een grote menigte gelovigen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie sprak de metropoliet ons allen toe en benadrukte hij dat we nu in een belangrijke periode zijn van het Liturgisch jaar en dat we met Lazaruszaterdag en Palmzondag nu de grote week zullen intreden. Hij moedigde allen uit tot een actieve deelname aan de mooie liturgische vieringen die we tijdens deze groot week vieren en vooral het feest van Pasen.

Hij sprak er ook over de belangrijke gebeurtenis die hem te beurt zijn gevallen, namelijk eerst en vooral nog zijn aanstelling als metropoliet van ons Aartsbisdom, maar ook dat hij daar en boven vanaf februari van dit jaar ook deel uitmaakt als lid van de Synode van ons Oecumenisch Patriarchaat. Zo zal hij nu bijna maandelijks voor enige dagen naar Constantinopel moeten afreizen om daar deel te nemen aan deze vergaderingen van de Synode voorgezeten door Onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

Verder kondigde hij ons ook het bezoek aan van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan Nederland van 23 april t.e.m. 27 april 2014. Zo zal de Patriarch op zaterdagavond 26 april de vespersdienst bijwonen in het Orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods van Asten en zal hij van op de troon de Goddelijke Liturgie bijwonen in de Sint Nicolaaskerk te Rotterdam.

Bij het zingen van een Trisagion - korte dienst van nagedachtenis

Daar en boven kondigde hij ook nog de jongeren dag aan welke plaats heeft op 1 mei in Vaalbeek nabij Leuven. Hij moedigde al onze jongeren aan daar aan deel te nemen!

Hij vroeg tenslotte voor hem te willen bidden, opdat hij deze zware taken steeds waardig zal mogen dragen.

 

Verslag kindercatechese: “Jezus en de twaalf apostelen

KINDERCATECHESE

Zaterdag 8 februari van 15.00u – 17.00u

Jezus en de 12 apostelen.

“Maar toen hij zag op de wind, Werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: ‘Heer, red mij!’”  (Mat. 14,30)

Als we denken aan de 12 apostelen situeren we hen altijd in tijd en in ruimte en vliegen we met onze gedachten heel ver terug in de oude tijd. Het waren andere mensen, uit een andere cultuur, met andere kennis, andere problemen. Inderdaad, het was natuurlijk anders maar het geloof heeft niks te maken met onze positie in de maatschappij, met ons loon of onze afkomst. Het geloof is verbonden aan onze emoties die onafhankelijk zijn van de tijd en ruimte en die blijven altijd dezelfde.

De tranen van vroeger waren niet anders dan de tranen van vandaag. Het geloof helpt onze houding tegen de dagelijkse problemen te bepalen. De uitdaging van vandaag is dezelfde als 2000 jaar geleden : neemt je kruis op en volg Jezus! We hebben onze twijfelen zoals de apostelen, we beleven ook wonderen in ons leven, we vechten voor ons leven, we verliezen iets en we winnen iets anders. Als we goed kijken, heeft alles te maken met onze emoties. Als we negatieve emoties hebben dan kunnen we niks goed doen. We zinken in het water van ons leven zoals Petrus toen hij probeerde op het water te wandelen om naar Jezus te gaan. Maar het geloof helpt ons te roepen: “Heer, red mij!” . Het geloof helpt ons om de negatieve emoties in positieve emoties te veranderen of de negatieve energie te gebruiken om positieve dingen te doen. God geeft de uitdaging aan elke mens volgens zijn capaciteit. Ons leven is zoals een boot op de Oceaan van de tijd. Soms komt er een storm en zijn we bang en verliezen we ons geduld zoals de apostelen die op de boot met Jezus waren tijdens de storm. De apostelen maakten Jezus wakker om door hem gered te worden en Jezus stopte de storm. Soms moeten ook wij Jezus in onze hart wakker maken om de storm van de tijd te stoppen.

Het beste symbool voor alle verhalen van Jezus in verband met de zee is een boot. De kinderen hebben een mooi boot van isimo gekregen; verder moesten ze de apostelen van karton erop zetten en het zeil met het symbool van het christendom. Ze hebben ook een tekenfilm gekeken en we hopen dat iedere keer ze met de boot spelen, ze zullen denken aan de mooie gebeurtenissen met Jezus en de apostelen op zee. In feite kan elk kind thuis nog zijn boot verder afwerken en nog mooier maken. De boot was breed genoeg om nog vele andere dinge toe te voegen. Dezelfde manier van denken kunnen we toepassen op ons leven dat als een boot is die mooi versierd kan worden of kan kapot gemaakt worden.

Trots van hun boten namen de kinderen een foto samen met Vader Bernard en ons catechese team. Daarna kwamen de lekkere Madeleintjes en fruitsapjes van Natasha. Zij hielp  de kinderen ook om een mooie conclusie te trekken over het thema. Voor de eerste keer nam onze catechese plaats in Oostende en ons team was blij dat zoveel kinderen kwamen. We hopen dat ze iedere keer zullen kunnen komen. Als de ouders de kinderen naar de catechese sturen, is de betekenis dieper dan ze denken: de Apostelen moesten Jezus’ verrijzenis verkondigen aan alle mensen.  Verkondigen in onze tijden is niet zo eenvoudig maar als we met onze kinderen beginnen is dit al een grote stap. Onze kinderen zijn onze toekomst en door hem zal de boodschap van Christus alle tijden overstijgen en een mooie wereldse toekomst worden.

Het catecheseteam: Natasa, Daniël, Stefan, Christina en Vader Bernard

verslag Daniël M.

 

Oecumenische vesperdienst in de Sint Petrus en Paulus kerk te Oostende

Op woensdag 23 januari 2014 werd een vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar had men als thema gekozen: “Is Christus dan verdeeld?”  –  1 Kor. 1. 1 – 17.

Dit jaar was het de beurt aan de Katholiek Kerk om in deze oecumenische dienst voor te gaan en dit te organiseren.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende ging in deze vesperdienst voor samen met Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

Het welkomstwoord, enkele gebeden alsook de homilie en de slotzegen werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van stad Oostende en de schriftlezing werd er gezongen door Priester Bernard Peckstadt.

Het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk van Oostende

De dienst werd er mooi verzorgd door het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk van Oostende. Een menigte gelovigen uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder ook een mooie delegatie van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende samen met Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan E.H. deken Antoon Wullepit voor de dienst en de ontvangst van deze oecumenische viering. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

Deelname aan het Joods lichtfeest

Op zondag 1 december 2013 had te Oostende in de context van het Joods Lichtfeest aan de Synagoge aldaar in de namiddag het ontsteken plaats van de 5 Chanoekakaarsen, bij het zingen van Joodse gezangen.

Nà het ontsteken van de 5 Chanoekakaarsen werden aan de kinderen versnaperingen uitgedeeld. De burgerlijke autoriteiten van de  Stad Oostende waren vertegenwoordigd in de persoon van de burgemeester van Oostende de heer Van De Casteele.

 Ook waren enkele vertegen-woordigers aanwezig van de andere in Oostende gevestigde religieuze gemeenschappen, en dit in het kader van de interreligieuze dialoog waartoe ze zich hebben geëngageerd.

Ook onze orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende werd er vertegenwoordigd door Paul Remerie lid van onze parochie.