Uncategorized

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in de parochie van Oostende

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
in de parochie van Oostende

Zondag 21 juni 2020

 

Archief-foto met Metropoliet Athenagoras van België en Priester Andreas D’Hoe.

Na het hernemen van de diensten onder zeer strikte voorwaarden celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 21 juni 2020 in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

Na de Goddelijke Liturgie gaf Zijne Eminentie een korte historiek van de parochie en dankte de rector en de vicaris, aartspriester Bernard Peckstadt en vader Andreas D’Hoe voor het geleverde werk.

Om te voldoen aan de noden van de orthodoxen in de regio werd de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in 2001 met de zegen van de Metropoliet destijds, Mgr. Panteleimon van België, gesticht door toenmalig archimandriet Athenagoras Peckstadt. Ze vond een onderkomen in een gebouw van de Anglicaanse Kerk.

Na zijn wijding werd de rectorale verantwoordelijkheid voor de parochie toevertrouwd aan aartspriester Bernard Peckstadt. Tegelijk met zijn taken in de parochie van de HH. Konstantijn en Helena van Brugge weidde vader Bernard zich aan het zoeken naar een meer geschikte oplossing voor wat intussen een orthodoxe kapel geworden was.

Mettertijd en dankzij de goede verstandhouding tussen de Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk in het kader van de oecumenische dialoog werd in 2015 een huurcontract ondertekend en een katholieke kerk werd overgedragen om de thuishaven van de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende te worden. Na de renovatie door de goede zorgen van rector Bernard Peckstadt werd ze ingewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Aartspriester Bernard Peckstadt en de nieuwe rector Priester Andreas D’Hoe (foto Kerkwijding 3 februari 2018)

Tot slot drukte Zijne Eminentie zijn grote tevredenheid uit voor het belangrijke werk dat de rector van de parochie, aartspriester Bernard Peckstadt, gerealiseerd heeft, en kondigde de verheffing aan van de huidige vicaris, vader Andreas D’Hoe, tot de rang van rector. Hij krijgt daardoor voortaan de zorg voor een parochie in volle expansie. Aldus wordt hij geroepen tot ontwikkeling van het “talent“ dat hem gegeven is door zijn perfecte samenwerking met zijn parochianen, en zal hij zijn pastorale dienstwerk met de zegen en in naam van de Metropoliet kunnen uitvoeren.

(Nieuwsbericht van het Orthodox Aartsbisdom van België)

Parochiefeest van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende

 

 

 

 

PAROCHIEFEEST TE OOSTENDE

 Gedachtenis van de Heiligen Kyrillos en Methodios,

Apostelen der Slaven, en tevens de achttiende verjaardag

van de stichting van deze parochie.

Op zaterdag 11 mei 2018 vierden we de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze parochie en het was tevens reeds de achttiende verjaardag van de stichting ervan.

Het was onze Metropoliet Athenagoras van België die de Goddelijke Liturgie kwam presideren in concelebratie met Archimandriet Ioakim Archontos, de Aartspriesters Bart D’huyvetters, Bernard Peckstadt, (de rector van de parochie) en Konstantinos Kenanidis en Priester Andreas d’Hoe, (bedienaar van de parochie), Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Het werd een mooie Goddelijke Liturgie en het koor werd er verzorgd o.l.v. Bert Forrez.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd een korte toespraak gehouden door Monseigneur Athenagoras over het leven van de patroonheiligen : nl. de HH. Kyrillos en Methodios, ook apostelen van de Slaven genoemd, wiens gedachtenis we vierden.

Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Verder verwelkomde de Metropoliet al de concelebranten die van her en ver gekomen waren om dit feest van de patroonheiligen te vieren.

Nadien was er nog een feestmaal in de parochiezaal vooraan in de kerk. Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Een rijkelijk gevuld buffet en de inzet van velen heeft bijgedragen tot het welslagen van het parochiefeest. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig! Christus is verrezen!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van dit parochiefeest! Dank aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet Nina, Rosette, Claude, Paul, en Ethel en die zich hiervoor heel hard hebben ingezet. Verder ook dank aan Mevrouw Olga van het Grieks restaurant Kreta in Oostende voor haar bijdrage!

Dank aan Oksana, Rosette en Claude voor de versiering met bloemen van de kerk en al diegenen die geholpen hebben voor de zovele taken.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

DE GODDELIJKE LITURGIE “IN DE ETHER”

Op zondag 10 februari 2019 werd in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodius te Oostende de Goddelijke Liturgie uitgezonden op TV 1. Voor de koorleden en de altaardienaars, ging aan deze viering een voorbereiding vooraf, in samenwerking met de technische TV-ploeg.

Tijdens de viering zelf was er vooral het groeiend besef dat de woorden, de gebeden, de gezangen, nu tot ver over de muren van het kerkgebouw heen, talrijke onbekenden bereikten.

Zo bijvoorbeeld, de steeds herhaalde gebedsoproep van de diaken: “Nogmaals en nogmaals laten wij in vrede bidden tot de Heer – help en red ons o God door uw genade”. En dan is er ook de veelvuldige vredewens van de celebrerende priesters: “Vrede aan allen”.

In hoevele huizen, in hoevele mensenharten is die vrede nedergedaald?

En hoevelen zullen getroost zijn door de aanblik van de ikoon van Christus, van zijn Heilige Moeder, van de Heilige Nicolaas? Het antwoord op deze vragen zal meestal onbekend blijven, of toch… Eén der vele anonieme kijkende luisteraars belde naar Vader Bernard om hem te zeggen hoezeer deze uitzending hem had getroost in het diepe verdriet van de recente dood van zijn echtgenote.

Moge over al die onbekende kijkers-luisteraars Gods zegen blijvend neerdalen.

Aartspriester Bart D’Huyvetter

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 20 t/m 27 januari 2019, vierden we een Oecumenische Gebedsdienst op woensdagavond 23 januari 2019 om 19u00 in de Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein te Oostende. Een dienst met als thema: “Recht voor ogen” (Deuteronomium 16, vers 11-20).

De dienst werd voorgegaan door de dominee Andries Boekhout, die de protestantse kerk van Oostende vertegenwoordigde en dit in concelebratie met de volgende leden van de clerus: E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit, die aanwezig was voor de katholieke geloofsgemeenschap. De anglicaanse kerk had voorzien om Rev. Augustine Nwaekwe ter plaatse af te vaardigen maar hij moest forfait geven wegens het te drukke verkeer. Onze orthodoxe geloofsgemeenschap werd vertegenwoordigd door Vader Andreas D’hoe, de bedienaar van onze parochie te Oostende.

Het thema “Recht voor ogen” verwijst naar de oproep om ‘recht te zoeken’ in de centrale Bijbeltekst die dit jaar gekozen is door de kerken in Indonesië. Deze ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid in de samenleving. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. In Deuteronomium 16 vers 10-20 geeft God de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor Christenen in Indonesië is dit een belangrijk gegeven en voorwaarde tot eenheid.

Tijdens de dienst werden de lezingen netjes verdeeld per geloofsgemeenschap. De homilie werd verzorgd door dominee Andries Boekhout die verder diepgaand reflecteerde over het thema.  Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de protestantse voorganger alle concelebranten uit om samen de gelovigen te zegenen.

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

Nadien volgde een receptie, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen . Met onze oprechte dank voor onze aanwezige parochianen.

Verslag Vader Andreas

Bezoek basisschool “De Groeiboom” Oostende.

 

Een groep kinderen van de basisschool “De Groeiboom” uit Oostende kwamen een bezoek brengen aan onze parochiekerk van de HH. Kyrillos en Methodios en dit op dinsdag 14 maart 2017.

Het ging om 20 kinderen van het vijfde leerjaar die onder begeleiding van hun vier leerkrachten Levensbeschouwelijke Vakken het traject van en naar de school al stappend aflegden. Een bezoekje brengen aan ons gebedshuis en ook de eigenheid van onze godsdienst beter leren kennen stond op hun verlanglijstje.

Een grote groep kinderen was onder de indruk van onze mooi ingerichte kapel met haar kleurrijke iconen en blinkende voorwerpen. De vragen borrelden spontaan op.

Vader Andreas, de bedienaar van de parochie, beantwoordde zo goed mogelijk al hun vragen. Zichtbaar voldaan keerden de kinderen te voet terug naar hun school voorzien van nieuwe kennis over onze Orthodoxe godsdienst.