Kronieken Parochie

Overlijdensbericht van Ivan Mirkovic

Overlijden van de dienaar Gods Ivan Mirkovic

Op 18 juni 2013 is te Oostende in de Heer ontslapen Ivan Mirkovic, echtgenoot van  Zivodarka Radosavljvevic en van Servische nationaliteit. Hij werd geboren op 05 juni 1940 te Meljak te Servië en is na een ernstige ziekte van ons heengegaan.

De Dienst van Overledene werd gevierd op 22 juni 2013 in onze Orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende en werd voorgegaan door Priester Bernard Peckstadt rector van de parochie.

De kist van Ivan werd gedragen door enkele familieleden tot aan de begraafplaats

Nadien had de begrafenis plaats op de stedelijke begraafplaats van Oostende.

Wij bidden verder voor de dienaar Gods Ivan die ons is voorgegaan en we betuigen verder ons medeleven met zijn echtgenote Zivodarka en zijn dochter Rada en zoon Stephane. Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis ! Eeuwige gedachtenis !

Ons parochiefeest van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende

Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, en tevens de twaalfde verjaardag van de oprichting van deze parochie.

Op zaterdag 11 mei 2013 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie.  De verjaardag viel samen met Stralende Zaterdag (eerste zaterdag na Pasen). De viering was nog volledig in het teken van Pasen.

Tijdens de artoklasia, zegening van de vijf broden

Het was tevens reeds de twaalfde verjaardag van de stichting van deze Parochie.  Het was Bisschop Athenagoras van Sinope (Hulpbisschop van Aartsbisschop Panteleimon) die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren.

Met Bisschop Athenagoras concelebreerden Priester Bernard Peckstadt, rector van de parochies (Oostende en Brugge) alsook Priester Theophile Pelgrims (Vilvoorde).

Bisschop Athenagoras op het einde van de Goddelijke Liturgie

Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie. Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd een korte toespraak gehouden door Monseigneur Athenagoras over het leven van de patroonheiligen : nl. de HH. Kyrillos en Methodios, ook apostelen van de Slaven genoemd, wiens gedachtenis we vierden.

Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Het is belangrijk te blijven onderlijnen welke de betekenis is van onze parochie voor de orthodoxe christenen die in Oostende en omstreken leven. De parochie is er opdat ze zich kunnen integreren in het leven van onze heilige Orthodoxe Kerk, in de traditie die ze ons overlevert en in de gemeenschap van orthodoxe broeders en zusters die in Oostende en omliggend wonen.

Nadien was er nog een feestmaal in de zaal van de Volksbond ACV naast onze kerk in de Kan. Dr. Colenstraat te Oostende. Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Een rijkelijk gevuld buffet en de inzet van velen heeft bijgedragen tot het welslagen van ons parochiefeest.

De 12 kaarsjes werden verdiend uitgeblazen door ons parochiepriester Vader Bernard. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig! Christus is verrezen!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest! Ook dank aan de leden van het koor die er heel talrijk aanwezig waren.

Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet!  Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk.

 Verslag Cathy Van Bruaene

Kerkgang van Françoise met haar dochtertje Roxane

Op zaterdag 11 mei 2013 werd op het einde van de Goddelijke Liturgie Françoise samen met haar dochterje Roxane in onze kerk voor de eerste kerkgang ontvangen.

Roxane  werd geboren op 18 april 2013 in Oostende en is het dochtertje van Eugen en Françoise Costescu-Degraeve.

Eerste kerkgang van Françoise met haar dochtertje Roxane.

Heer, wij bidden voor uw dienares Françoise, die Gij behouden hebt en die nu komt in uw Heilige Kerk. En zegen ook dit kind, dat uit haar geboren is…”.

Wij bidden verder voor Roxane haar ouders Eugen en Françoise haar broer Adrien en zus Irina en verheugen ons in dit blijde gebeuren. NOG VELE JAREN! LA MULTI ANI!

Profundo – een muzikale verkenning langs levensbeschouwelijk Oostende

Op zondag 5 en 6 mei had de tweede editie van Profundo plaatst, een muzikale verkenning langs levensbeschouwelijke Oostende.
Wegens ons Pasen op zondag 5 mei, hebben wij dit jaar enkel op maandag meegedaan. Het project was op maandag enkel gericht op de scholen. Wij hebben vier groepen van ongeveer 25 à 30 leerlingen ontvangen in onze Orthodoxe kerk van de Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende.

Cathy Van Bruaene, lid van onze parochie te Oostende

Het waren leerlingen van het 6de  jaar ASO van KAI Oostende  centrum en pegasus, campus Stene, samen met leerlingen van het Ensor instituut en Maritiem instituut Mercator.

Het was Cathy Van Bruaene lid van onze orthodoxe parochie die hen toesprak en hen introduceerde in het orthodox geloof.

Na een korte uiteenzetting van 15-tal minuten over het ontstaan van onze parochie en over het orthodox geloof en traditie, werd naar een paar hymnen uit de paastijd geluisterd en de vragen van de deelnemende leerlingen beantwoord. Het was een leerrijke namiddag.

Overlijden van Anastasios Kontogiannis

Op 24 maart 2013 is te Oostende in de Heer ontslapen de dienaar Ananastasios Kontogianis lid van onze parochie te Oostende.

Hij werd geboren op 2 oktober 1956 te Thessaloniki (Griekenland) en is na een korte periode van een ernstige ziekte van ons heengegaan.

Anastasios

Hij werd gesterkt door het sacrament van de H. Ziekenzalving enkele dagen voor zijn overlijden.

De dienst van Overledene werd gevierd op zaterdag 30 maart 2013 in onze kerk van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende en werd voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope in concelebratie met Vader Bernard Peckstadt.

Wij bidden voor de dienaar Gods Anastasios die ons is voorgegaan en we betuigen ons medeleven aan alle familieleden. Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis!

De dienst van de begrafenis te Oostende

Orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

Op woensdag 23 januari 2013 werd een plechtige orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische dienst te organiseren.

Bisschop Athenagoras van Sinope presideerde er deze plechtige vesperdienst in chorostasia samen met de Priesters Bernard Peckstadt en Bart D’Huyvetter.

Tijdens de plechtige orthodoxe vesperdienst

Enkele Rooms-katholieke priesters namen deel aan de dienst waaronder E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende en E.H. Henk Laridon, (voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen), alsook Ghys Speltincx die er de Anglikaanse kerk vertegenwoordigde.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende tijdens zijn welkomswoord

De stad Oostende werd er vertegenwoordigd door Schepen Yves Miroir (derde schepen van de stad Oostende) die er aanwezig was samen met zijn echtgenote.

Het welkomswoord en de homilie werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende en de schriftlezing over het verhaal van “Jezus en de Kanaänitische vrouw” werd er gelezen door Ghys Speltincx.

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

De dienst werd er heel mooi verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende o.l.v. Stefaan Coudenys. Een grote menigte uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder heel wat van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, die de Vespersdienst voorzat, nam op het einde van de Dienst het woord. Hij zei dat “voor de Rooms-Katholieke Kerk het Tweede Vaticaans Concilie de eigenlijke start van de oecumene was. De Anglicaanse, Protestantse en Orthodoxe Kerken waren daar al lang mee bezig. Ongetwijfeld sinds 1910. Met de gereformeerden en anglicanen stond het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel ook mee aan de wieg van de Wereldraad van Kerken.

Ook aan de basis werken we als jonge orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende actief mee aan het grote ideaal van de zichtbare éénheid van de christelijke Kerken. Deze Vesperdienst is daarvan getuige. En we hebben dit gezamenlijk avondgebed luisterrijk gevierd met de invoeging van de Artoklasia of de zegening van de vijf broden, het graan, de wijn en de olie. Deze staan symbool voor de elementaire gaven van God die we Hem als dankzegging in een verheerlijkt gebed terug schenken.

We zijn nog niet aan de volle communio of gemeenschap tussen onze zuster-Kerken, maar we zien het delen van dit gezegend brood als de prefiguratie hiervan, in de hoop dat Christus zelf ons spoedig de genade zal schenken van het delen van de gemeenschappelijke beker, deze van het Lichaam en Bloed van Christus”.

Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

v.l.n.r. Vader Bart D'Huyvetter, Bisschop Athenagoras, Schepen Yves Miroir, E.H. Antoon Wullepit, Vader Bernard Peckstadt, E.H. Henk Laridon en Ghys Speltincx.

Voor meer foto’s van deze vesperdienst: KLIK HIER

 

41ste Vrouwendag op 11 november 2012

Oostende was de gaststad voor de 41ste Vrouwendag.

Op 11 november 2012 had de nationale vrouwendag plaats in het Casino Kursaal Oostende. Als thema werd gekozen voor:   Hoogtijd “Voor een ander wereld.” De stad Oostende en de provincie West-Vlaanderen steunden dit initiatief.

Op het programma stond er ook een workshop over overgangsrituelen. Daarin kwamen verschillende geloofsovertuigingen aanbod. Ook onze Orthodoxe parochie van de H.H. Kyrillos en Methodios van Oostende heeft  haar  medewerking gegeven en werd vertegenwoordigd door Cathy Van Bruaene lid van onze parochie.

Aan kleine tafels vertellen vrouwen hun ervaringen met één ritueel : er werd gekozen voor de rituelen rond de geboorte.

Het was de bedoeling om door erkenning tot meer verdraagzaamheid te komen.

De workshop werd begeleid door stafmedewerkers van de Hogeschool Gent die de workshop ingeleid en gekaderd hebben.

verslag Cathy V.B.

Huwelijksviering van Matthias D’Huyvetter en Sonja S’Jegers

Op zaterdag 30 juni 2012 gedachtenis van de Synaxis van de Heilige twaalf Apostelen, werd in de orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios en in de schoot van onze Parochie het huwelijk ingezegend van Mattias D’Huyvetter en Sonja S’Jegers, sacrament dat gecelebreerd werd door Priester  Bart D’Huyvetter (vader van de bruidegom) in concelebratie met Priester Bernard Peckstadt, rector van deze parochie.

Het belangrijkste moment tijdens de Huwelijksinzegening "De Kroning"

In gebed waren aanwezig Bisschop Athenagoras van Sinope, en de Priesters Athanase de Theux (Brussel) en Ciprian Popescu (Schaarbeek en Hasselt).

De dienst begon met de verloving: met de zegening en uitwisseling der ringen. Het tweede deel van de dienst was de kroning. Bij de kroning waren Mattias en Sonja erg ontroerd en beseften tenvolle dat dit het belangrijkste ogenblik was, waarbij de H. Geest op hen beiden, als man en vrouw, neerkwam om hen “tot echtpaar” te smeden. De huwelijksgetuigen waren Pieter Delacourt en Marielle De Bom-Vandriessche.

Ons parochiekoor o.l.v. Igor Krosjka bijgestaan door enkele andere koorleden van andere parochies verzorgden er heel mooi deze plechtigheid. De familie en heel wat vrienden en parochianen hielden eraan het bruidspaar te omringen op deze voor hen bijzonder grote dag.

Na de viering was er een groot huwelijksfeest voor alle aanwezigen in de Vuurtorenzaal te Oostende en werd aan de aanwezigen de gelegenheid geboden het bruidspaar te feliciteren. Wij feliciteren de jonggehuwden en de ganse familie van harte. God schenke Mattias en Sonja nog vele vreugdevolle en gezegende jaren!

Op het einde van de huwelijksviering

“Heer, bewaar uw dienaar Mattias en uw dienares Sonja, die Gij met elkaar verbonden hebt, in vrede en eendracht. Doe hen opgroeien als de ceder van de Libanon. Laat hen zijn een overvloedige wijnstok. Doe hen de kinderen van hun kinderen zien, als olijfspruiten rondom hun tafel.” (gebed uit de huwelijksinzegening)

Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken Kyrillos en Methodios

Op zaterdag 12 mei 2012 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie.  Het was tevens de elfde verjaardag van de stichting van deze Parochie.  Het was Vader Bernard die de Goddelijke Liturgie voorging in concelebratie met Vader Bart D’Huyvetters.

In het midden Father Clifford met Vader Bart en vader Bernard en Matthias.

 In oecumenisch verband werd de Anglikaanse kerk vertegenwoordigd door Reverend Clifford Owen, priester in de Anglikaanse kerk te Oostende en Brugge. Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie.

 Nadien was er nog een feestmaal in ons parochiezaaltje vooraan de kerk. Al de gelovigen en genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest! Ook dank aan de leden van het koor die er heel talrijk aanwezig waren. Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet!  Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk.

Muzikale ontdekkingstocht Profundo in Oostende

Op Zondagnamiddag 6 mei had een muzikale ontdekkingstocht plaats in Oostende. Dit gebeurde in opdracht van KMS of  kerkwerk multiculturele samenleven die ook instond voor de organisatie samen met het stadsbestuur Oostende ,  FZOVL en FMDO.

De bedoeling van Profundo was de muziek en gebouwen van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities, aanwezig in de stad Oostende  in de   kijker te zetten. De hele namiddag waren in de verschillende locaties rondleidingen en muzikale optredens.

Onze orthodoxe parochie in Oostende heeft ook zijn steentje bijgedragen tot dit initiatief. Zo waren er drie rondleidingen en twee optredens van ons koor. Vader Bernard heeft gedurende telkens een 30 min uitleg gegeven over onze parochie en de  Orthodoxe godsdienst. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen. Het was een leerrijk namiddag

Ons parochiekoor te Oostende

Ons koor heeft tweemaal gezongen vooral hymnen van in de paastijd en een mooie  prestatie neer gezet . Het aanwezig publiek was zeer tevreden en aangenaam verrast.

Op maandag 7 mei 2012 waren er nog vier rondleidingen in onze kerk voor de tweede en derde graad van het Sint Lutgardis-instituut uit Oostende. Cathy samen met Ethel heeft hier deze vier groepen onthaald en gaf er uitleg over de Orthodoxe Kerk.

Het was een geslaagde initiatief in wederzijds respect voor de verschillende religies en levensbeschouwingen.

Cathy Van Bruaene