Over onze patroonheiligen

De Heiligen Kyrillos en Methodios
de Heilige Apostelen en leraren der Slavische volkeren 

Zij waren zonen van een Griekse grootprins die leefde in Thessaloniki, zodat zij tweetalig werden opgevoed. Methodios werd stadhouder van het aangrenzende Slavisch gebied. Na enkele jaren trad hij in het klooster op de Olymposberg. Zijn jongere broer Konstantijn, die als monnik de naam Kyrillos ontving, werd opgevoed als kameraad van de latere keizer Michael, en maakte naam als geleerde. Ook hij werd geroepen om monnik te worden en deed missiewerk aan de Zwarte Zee. Na zijn priesterwijding doceerde hij filosofie aan de universiteit van Konstantinopel. Ook de kostbare handschriften van de Sophiakathedraal werden aan hem toevertrouwd.

Rond de 9e eeuw begon het christendom in de Slavische landen tot ontwikkeling te komen. De patriarch vroeg geleerden die Slavisch kenden. De keuze van Kyrillos lag voor de hand. Hij vroeg of zijn oudste broer hem mocht helpen. Spoedig kwamen zij tot het besef dat de kennis van hun Slavisch ontoereikend was. Zij ontwierpen een van het Grieks afgeleid alfabet met een dozijn extra letters om de samengestelde klanken van het Slavisch te kunnen weergeven. Zij stelden een grammatica op en begonnen met de vertaling van de Heilige Schrift en liturgische boeken. Dit werk was zeer nuttig voor de geloofsverkondiging.

De missionarissen uit de Duitse gebieden die aan het Latijn gebonden waren ervoeren dit als oneerlijke concurrentie en dienden in Rome klacht in tegen de beide broeders. Zij werden ontvangen door Paus Adriaan II die de apostelen der Slaven ontving en hun vertaalwerk goedkeurde.

Kyrillos was lichamelijk gebroken door het vele werk en de verre reizen onder primitieve omstandigheden. Hij stierf in Rome nauwelijks 42 jaar oud. Methodios werd toen bisschop gewijd voor Pannonië. De Latijnse missionarissen hadden geen gehoor gekregen bij de Paus en richtten zich nu tot de Duitse keizer. Deze verbande Methodios naar Zwaben waar hij drie jaar geen missiewerk mocht doen. In 874 werd Methodios vrijgelaten. Nu de aanklacht over de taal mislukt was werd hij aangevallen over de beroemde Filioque-kwestie. Vanuit Duitsland was deze Spaanse toevoeging aan de geloofsbelijdenis over het voortkomen van de Heilige Geest uit de Zoon zowel als uit de Vader, min of meer met geweld aan Rome opgedrongen. Het werd een voorwendsel tot het verbieden van het vieren van Slavische diensten. In 879 werd Methodios in Rome vrijgesproken. Zes jaar later stierf hij op 6 april 895.

 Troparion

Gelijk gestemden der apostelen, leraren der Slavische volkeren, Godwijze Kyrillos en Methodios, bidt tot de Meester van het heelal om ons te bevestigen in eensgezindheid en Orthodoxie, om aan de wereld vrede te schenken en onze zielen te redden.