Oecumene

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 20 t/m 27 januari 2019, vierden we een Oecumenische Gebedsdienst op woensdagavond 23 januari 2019 om 19u00 in de Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein te Oostende. Een dienst met als thema: “Recht voor ogen” (Deuteronomium 16, vers 11-20).

De dienst werd voorgegaan door de dominee Andries Boekhout, die de protestantse kerk van Oostende vertegenwoordigde en dit in concelebratie met de volgende leden van de clerus: E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit, die aanwezig was voor de katholieke geloofsgemeenschap. De anglicaanse kerk had voorzien om Rev. Augustine Nwaekwe ter plaatse af te vaardigen maar hij moest forfait geven wegens het te drukke verkeer. Onze orthodoxe geloofsgemeenschap werd vertegenwoordigd door Vader Andreas D’hoe, de bedienaar van onze parochie te Oostende.

Het thema “Recht voor ogen” verwijst naar de oproep om ‘recht te zoeken’ in de centrale Bijbeltekst die dit jaar gekozen is door de kerken in Indonesië. Deze ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid in de samenleving. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. In Deuteronomium 16 vers 10-20 geeft God de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor Christenen in Indonesië is dit een belangrijk gegeven en voorwaarde tot eenheid.

Tijdens de dienst werden de lezingen netjes verdeeld per geloofsgemeenschap. De homilie werd verzorgd door dominee Andries Boekhout die verder diepgaand reflecteerde over het thema.  Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de protestantse voorganger alle concelebranten uit om samen de gelovigen te zegenen.

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

Nadien volgde een receptie, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen . Met onze oprechte dank voor onze aanwezige parochianen.

Verslag Vader Andreas

Belgische afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat op de Bisschoppensynode van de Katholieke Kerk

Vaticaanstad – Vanmorgen is in het Vaticaan een rooms-katholieke Bisschoppensynode aan het werk getogen over het thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.

Die synode, die gehouden wordt van 5 tot 19 oktober 2014, vindt plaats onder de hoge bescherming van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, en verzamelt 191 synodale vaders, waaronder 60 kardinalen, en dit uit de 5 continenten. Daarnaast zijn er op deze synode andere deelnemers als experten of adviseurs uitgenodigd. 1620829_10152373082376074_2131116827345562297_n

10264005_10152373082631074_4268242557270508507_o

Er zijn bovendien 8 afgevaardigden van andere christelijke Kerken: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vertegenwoordigt er Zijne Alheiligheid, Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en de Moederkerk (Oecumenisch Patriarchaat), Metropoliet Hilarion van Volokolamsk vertegenwoordigt er het Patriarchaat van Moskou tijdens de tweede werkweek van de Synode, en er zijn ook hoge vertegenwoordigers van de Koptische Kerk, de Syrisch-Jacobitische Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Lutheran World Federation, de wereldgemeenschap van gereformeerde/hervormde kerken (WCRC) en de Baptist World Alliance.

De in deze Synode bijeengekomen bisschoppen van de rooms-katholieke Kerk hebben bijzondere aandacht voor de praktijk van de orthodoxe Kerk, die – in bepaalde gevallen – de mogelijkheid van een tweede en/of zelfs een derde huwelijk kan aanvaarden.

Bij de inwijding heeft de afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat zich persoonlijk kunnen onderhouden met Zijne Heiligheid Paus Franciscus, die verklaarde erg verheugd te zijn om heel binnenkort het centrum van de Orthodoxie te kunnen bezoeken, met name ter gelegenheid van het feest van de Heilige Andreas (30 november) van dit jaar.

De synode begint met verspreid over de dagen meerdere plenaire sessies waarbij alle deelnemers debatteren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerelateerd aan de pastoraal rond huwelijk en gezin. Ter voorbereiding is verder eerder dit jaar een werkdocument verschenen, waarin onder meer antwoorden van de eind vorig jaar rond gestuurde vragenlijst zijn verwerkt. Dit document geeft zo een inzicht in wat wereldwijd speelt in het pastoraat rond huwelijk en gezin en de uitdagingen waar pastorale teams op dit gebied voor staan. De in dit werkdocument aangestipte onderwerpen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreksronden in kleinere groepen op het programma. De deelnemers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde onderwerpen in gaan. Er wordt van al het besprokene verslaglegging gedaan met de bedoeling dit in een document samen te vatten dat tijdens de laatste dagen van de synode wordt gepresenteerd en goedgekeurd.

10624643_10152370637851074_7751519526885863445_n

Mee bidden
De Kerk acht gebed voor de synode onontbeerlijk. Zij gelooft in de leiding door de Heilige Geest. Daarom roept zij alle gelovigen wereldwijd op om God te vragen de synode die nu in oktober plaatsvindt, te zegenen en vruchtbaar te maken voor heel zijn Heilige Kerk.

1901909_1488766304728189_2017316024053402049_n

03324_06102014

Oecumenische vesperdienst in de Sint Petrus en Paulus kerk te Oostende

Op woensdag 23 januari 2014 werd een vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar had men als thema gekozen: “Is Christus dan verdeeld?”  –  1 Kor. 1. 1 – 17.

Dit jaar was het de beurt aan de Katholiek Kerk om in deze oecumenische dienst voor te gaan en dit te organiseren.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende ging in deze vesperdienst voor samen met Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

Het welkomstwoord, enkele gebeden alsook de homilie en de slotzegen werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van stad Oostende en de schriftlezing werd er gezongen door Priester Bernard Peckstadt.

Het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk van Oostende

De dienst werd er mooi verzorgd door het kerkkoor van de parochie van de HH. Petrus en Pauluskerk van Oostende. Een menigte gelovigen uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder ook een mooie delegatie van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende samen met Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk en Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk.

Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan E.H. deken Antoon Wullepit voor de dienst en de ontvangst van deze oecumenische viering. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

Oecumenische Wake in de Anglikaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Drieëenheid in Brussel

BRUSSEL
Op donderdag 24 januari 2013 had in de Anglicaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid in Brussel de grote jaarlijkse Oecumenische Wake plaats, voorgegaan door de vertegenwoordigers van de Christelijke Kerken in België: Hunne Excellenties de Bisschoppen Jean Kockerols (Rooms-Katholieke Kerk) en Athenagoras van Sinope (Orthodoxe Kerk), Canon Robert Innes (Anglicaanse Kerk) en Dominee Steven Fuite (Verenigde Protestantse Kerk in België).

Waren ook aanwezig: Zijn Excellentie Aartsbisschop Giacinto Berloco, Pauselijke Nuntius in België, Eerwaarde Haroution van de Armeense Apostolische Kerk in België, priesters en bedienaren van alle Christelijke Kerken in ons land.

De dienst werd gevierd volgens de Anglicaanse ritus en de gezangen opgeluisterd door een koor van de Pro-Kathedraal, alsook door de verzamelde gemeenschap. Na het Evangelie over de  Parabel van de Barmhartige Samaritaan, was het Oikonomos Evangelos Psallas (Oecumenisch Patriarchaat) die de homilie hield.

Op het einde van de Dienst waren het de Bisschoppen Jean Kockerols en Athenagoras van Sinope en Canon Robert Inees die de slotzegen uitspraken. Er volgde een receptie in de benedenzaal van de Pro-Kathedraal.

Voor meer foto’s van de wake: KLIK HIER

Orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

Op woensdag 23 januari 2013 werd een plechtige orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische dienst te organiseren.

Bisschop Athenagoras van Sinope presideerde er deze plechtige vesperdienst in chorostasia samen met de Priesters Bernard Peckstadt en Bart D’Huyvetter.

Tijdens de plechtige orthodoxe vesperdienst

Enkele Rooms-katholieke priesters namen deel aan de dienst waaronder E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende en E.H. Henk Laridon, (voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen), alsook Ghys Speltincx die er de Anglikaanse kerk vertegenwoordigde.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende tijdens zijn welkomswoord

De stad Oostende werd er vertegenwoordigd door Schepen Yves Miroir (derde schepen van de stad Oostende) die er aanwezig was samen met zijn echtgenote.

Het welkomswoord en de homilie werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende en de schriftlezing over het verhaal van “Jezus en de Kanaänitische vrouw” werd er gelezen door Ghys Speltincx.

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

De dienst werd er heel mooi verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende o.l.v. Stefaan Coudenys. Een grote menigte uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder heel wat van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, die de Vespersdienst voorzat, nam op het einde van de Dienst het woord. Hij zei dat “voor de Rooms-Katholieke Kerk het Tweede Vaticaans Concilie de eigenlijke start van de oecumene was. De Anglicaanse, Protestantse en Orthodoxe Kerken waren daar al lang mee bezig. Ongetwijfeld sinds 1910. Met de gereformeerden en anglicanen stond het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel ook mee aan de wieg van de Wereldraad van Kerken.

Ook aan de basis werken we als jonge orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende actief mee aan het grote ideaal van de zichtbare éénheid van de christelijke Kerken. Deze Vesperdienst is daarvan getuige. En we hebben dit gezamenlijk avondgebed luisterrijk gevierd met de invoeging van de Artoklasia of de zegening van de vijf broden, het graan, de wijn en de olie. Deze staan symbool voor de elementaire gaven van God die we Hem als dankzegging in een verheerlijkt gebed terug schenken.

We zijn nog niet aan de volle communio of gemeenschap tussen onze zuster-Kerken, maar we zien het delen van dit gezegend brood als de prefiguratie hiervan, in de hoop dat Christus zelf ons spoedig de genade zal schenken van het delen van de gemeenschappelijke beker, deze van het Lichaam en Bloed van Christus”.

Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

v.l.n.r. Vader Bart D'Huyvetter, Bisschop Athenagoras, Schepen Yves Miroir, E.H. Antoon Wullepit, Vader Bernard Peckstadt, E.H. Henk Laridon en Ghys Speltincx.

Voor meer foto’s van deze vesperdienst: KLIK HIER

 

Paus Benedictus XVI herinnert aan Oecumenische initiatieven van Patriarch Athenagoras, en Pausen Johannes VVII en Paulis VI

Vaticaanstad, 28 juni 2012 VIS) – vanmorgen in het Vaticaan, in een traditionele vergadering voor de plechtigheid van Sts. Peter en Paul apostelen, Benedictus XVI ontving een delegatie gestuurd door Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I. De kerk van Rome en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel uitwisselingsbezoeken traditioneel voor de feesten van hun respectieve opdrachtgevers.
De delegatie, die een boodschap aan de heilige vader namens de Patriarch, was samengesteld uit Zijne Eminentie Emmanuel (Adenakis), metropolitan van Frankrijk en directeur van het Bureau van de orthodoxe kerk tot de Europese Unie; Zijn genade Ilias Katre, bisschop van Philomelion, U.S.A., en Rev. Paisios Kokkinakis van de Heilige Synode van het oecumenisch patriarchaat.

Z.E. Metropoliet Emmanouil van Frankrijk en Z.H. Paus Benedictus XVI

Benedictus XVI vertelde de groep dat de plechtigheid van Sts. Peter en Paul “geeft ons een gelegenheid om dank de heer voor de buitengewone werken die hij heeft bereikt en blijft bereiken door middel van de apostelen in het leven van de kerk.Hun prediking, verzegeld door de getuigenis van het martelaarschap, is de solide en duurzame basis waarop de kerk berust. Door te blijven trouw aan de nederlegging van geloof ze hebben doorgegeven aan ons, ontdekken we onze eigen gedeelde wortels”.
“In onze vergadering – zoals we aan de interventie van de glorieuze apostelen en martelaren Petrus en Paulus ons gebed dat toevertrouwen de heer… kan snel verlenen ons die gezegende dag waarin we kunnen delen het eucharistische brood – wij danken God voor de reis van vrede en verzoening die hij heeft veroorzaakt ons om samen te reizen. Dit jaar is de vijftigste verjaardag van de Raad Vaticanum II. …Het was tijdens deze Raad – bijgewoond, zoals u goed weet, door bepaalde vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat als broederlijke afgevaardigden – dat een nieuwe en belangrijke fase in de betrekkingen tussen onze kerken begon. Laten we de heer loven vooral voor de herontdekking van de diepgaande broederschap die ons verenigt, en voor de afgelegde deze jaren door de Gemengde Commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de Oosters-orthodoxe kerken, ook in de hoop dat het blijven zal om vooruitgang in de huidige fase”.
“Als we niet de verjaardag van Vaticanum II van de Raad vergeten, ik denk dat het recht om te wijzen op de persoon en de werken van de onvergetelijke Oecumenisch Patriarch Athenagoras toelicht, samen met zalige Johannes XXIII en dienaar van God Paulus VI, door die passie voor kerk eenheid die uit geloof in Christus, de heer voortvloeit, bevorderd belangrijke initiatieven die de weg naar hernieuwde betrekkingen tussen het Oecumenisch Patriarchaat en de katholieke kerk heeft geopend. Ik ben diep blij dat zijn heiligheid Bartholomeus I, met hernieuwde trouw en vruchtbare creativiteit, is voortzetting langs de weg die is ingeslagen door zijn voorgangers Athenagoras en Demetrios, en is bekend over de hele wereld voor zijn openheid voor de dialoog tussen christenen en zijn inzet voor de aankondiging van het evangelie in de moderne wereld “, de heilige vader gesloten.

Bron: ORTHOBEL – Press Office of the Orthodx Archiodese of Belgium

VIDEO: klik hier

Oecumenische Gebedsviering in de Anglikaanse kerk te Oostende

Op maandag 23 januari 2012 werd in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Anglikaanse kerk in de Langestraat te Oostende een Oecumenische Gebedsviering gehouden, voorgegaan door vertegenwoordigers van drie christelijke kerken aanwezig in Oostende.

Op het einde van dienst deden de voorgangers een gezamenlijk gebed

Zo gingen voor: E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende en E.H. Frans Sonneville van de Rooms-Katholieke Kerk, en Priester Bernard Peckstadt en Priester Bart D’huyvetter van de Orthodoxe Kerk. Ds. Frans Blokland van de Protestantse Kerk liet zich verontschuldigen wegens ziekte. Dit jaar was het de beurt aan de Anglikaanse Kerk om deze oecumenische dienst te organiseren. De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door een orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang.

Het welkomstwoord, en het openingsgebed werd verzorgd door de ontvangende Anglikaanse gemeenschap. De evangelielezing werd er gezongen door Vader Bernard Peckstadt. Daaropvolgend werd de homilie gehouden door E.H. E.H. Clifford Owen. Nadien werden er nog verschillende gebeden voorgelezen door de verschillende priesters afgewisseld. Nadien werd er nog een glaasje  en koekje aangeboden en was er gelegenheid tot ontmoeting achteraan in de kerk.

Voor meer foto’s van deze oecumenische viering: klik hier

 

Oecumenisch vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Op zondag 22 januari 2012 werd reeds voor de zesde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvators kathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden.

Rooms-katholieken, Anglikanen, Orthodoxen, Protestanten kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid.
Zo gingen voor: Bisschop Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge, E.H. Jan Tilleman E.H. Henk Laridon en E.H. Kurt Priem van de Rooms-Katholieke Kerk, E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk en Dominee Cor De Beun, van de Protestantse Kerk.

Mgr. Josef De Kesel, Bisschop van BruggeMgr Jozef De Kesel deed er het welkomstwoord, hield er de homilie las het slotgebed en gaf er de eindzegen. Dominee Cor De Beun en E.H. Jan Tilleman lazen er afgewisseld enkele gebeden voor en Vader Bernard Peckstadt zong er het Evangelie.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein en ons parochiekoor o.l.v. Igor Krosjka. Het werd een deugddoende gebedsdienst voor de vele aanwezigen.

De gelovige gemeenschap tijdens de oecumenische vesperdienst

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden en was er nog een ontmoeting in dezelfde Sint-Salvatorskathedraal.

De vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken

Voor meer foto’s van deze Oecumenische vesperdienst: klik hier

Oecumenische gebedsviering in de Anglikaanse kerk te Knokke

Op vrijdag 20 januari 2012 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de anglicaanse kerk St. George’s in de Zoutelaan te Knokke-Heist. Vanuit de katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden we om de eenheid van de christenen.

We waren te gast bij de anglicaanse geloofsgemeenschap die de organisatie van de dienst op zich nam dit jaar. Anglicaans priester Stephen Murray heeft met verve getoond dat zijn Nederlands er sterk op vooruit is gegaan.
Op een spontane wijze werden we meegenomen in een mooie bezinning over de aard van veranderingen. Het thema van de gebedsweek was immers: ‘Allen zullen wij veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’. Voorgangers in de dienst waren; Jan Van Wassenhoven, Pradip Smagge, Willy Snauwaert (katholieke priesters), Stephen Murray (anglicaans priester), Alexander Eberson (protestantse dominee) en Bernard Peckstadt (orthodoxe priester).

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een hapje en een drankje. Er zijn plannen om de oecumenische beweging in Knokke-Heist niet langer te beperken tot die ene gebedswake in de gebedsweek, maar om die eenheid ook doorheen het jaar zichtbaar en voelbaar te maken. De voorgangers uit de verschillende geloofsgemeenschappen willen daarin het voortouw nemen.
We willen tenslotte niet alleen bidden met Jezus ‘opdat allen één worden’ maar willen er ook werk van maken. Wordt vervolgd! Nu geven we al mee dat voor volgend jaar de katholieke geloofsgemeenschap de oecumenische gebedsdienst zal organiseren en dat op vrijdag 25 januari 2013 om 19u in de Heilig Hartkerk in de Dumortierlaan.

Voor meer foto’s van deze oecumenische gebedsviering: klik hier