Kronieken Parochie

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in de parochie van Oostende

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
in de parochie van Oostende

Zondag 21 juni 2020

 

Archief-foto met Metropoliet Athenagoras van België en Priester Andreas D’Hoe.

Na het hernemen van de diensten onder zeer strikte voorwaarden celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 21 juni 2020 in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

Na de Goddelijke Liturgie gaf Zijne Eminentie een korte historiek van de parochie en dankte de rector en de vicaris, aartspriester Bernard Peckstadt en vader Andreas D’Hoe voor het geleverde werk.

Om te voldoen aan de noden van de orthodoxen in de regio werd de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in 2001 met de zegen van de Metropoliet destijds, Mgr. Panteleimon van België, gesticht door toenmalig archimandriet Athenagoras Peckstadt. Ze vond een onderkomen in een gebouw van de Anglicaanse Kerk.

Na zijn wijding werd de rectorale verantwoordelijkheid voor de parochie toevertrouwd aan aartspriester Bernard Peckstadt. Tegelijk met zijn taken in de parochie van de HH. Konstantijn en Helena van Brugge weidde vader Bernard zich aan het zoeken naar een meer geschikte oplossing voor wat intussen een orthodoxe kapel geworden was.

Mettertijd en dankzij de goede verstandhouding tussen de Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk in het kader van de oecumenische dialoog werd in 2015 een huurcontract ondertekend en een katholieke kerk werd overgedragen om de thuishaven van de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende te worden. Na de renovatie door de goede zorgen van rector Bernard Peckstadt werd ze ingewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Aartspriester Bernard Peckstadt en de nieuwe rector Priester Andreas D’Hoe (foto Kerkwijding 3 februari 2018)

Tot slot drukte Zijne Eminentie zijn grote tevredenheid uit voor het belangrijke werk dat de rector van de parochie, aartspriester Bernard Peckstadt, gerealiseerd heeft, en kondigde de verheffing aan van de huidige vicaris, vader Andreas D’Hoe, tot de rang van rector. Hij krijgt daardoor voortaan de zorg voor een parochie in volle expansie. Aldus wordt hij geroepen tot ontwikkeling van het “talent“ dat hem gegeven is door zijn perfecte samenwerking met zijn parochianen, en zal hij zijn pastorale dienstwerk met de zegen en in naam van de Metropoliet kunnen uitvoeren.

(Nieuwsbericht van het Orthodox Aartsbisdom van België)

PONTIFICALE GODDELIJKE LITURGIE OOSTENDE 14/07/2019

 

 

Op zondag 14 juli 2019 vierden wij een Pontificale Goddelijke Liturgie in onze orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. De dienst werd voorgegaan door Zijne Eminentie, onze Metropoliet van België, Athenagoras Peckstadt in concelebratie met de Priester Andreas D’hoe, bedienaar van onze parochie en de Diakens Philadelphos Kafalis en Filip Boone.

Het hoge bezoek werd afgesloten met een eenvoudige agapemaaltijd die gemoedelijk verliep.

Hartelijk dank aan allen die bijdroegen tot het welslagen van deze dag.

KINDERCATECHESE OOSTENDE 15 JUNI 2019

 

 

 

 

Verslag kindercatechese 15 juni 2019

Thema: De schoonheid van de iconen

De iconen zijn de grootste erfenis van de eerste christenen die doorgegeven is doorheen de eeuwen.  De iconen creëren een goddelijke sfeer en herinneren  ons aan verschillende gebeurtenissen in de bijbel en vooral ook aan de belangrijkste personen van de bijbel.

Een icoon schilderen is niet gemakkelijk.  De persoon die een icoon begint te schilderen moet eerst vasten en heel veel bidden. Een icoon schilderen is een andere manier om met God te bidden. Vader Andreas begon samen met de kinderen te bidden en dan toonde hij de iconen van onze kerk om zo de kinderen van dichtbij de schoonheid van de iconen te laten zien.

De kinderen begonnen daarna de icoon van de Moeder Gods op glas te schilderen. Het gekleurde beeld begon te verschijnen op het glas en het was een vreemd gevoel: de Moeder Gods kwam dichter en dichter bij elk van ons. Het was te vergelijken met het gebed: hoe meer we bidden hoe meer we naderen tot God en op dezelfde manier, hoe meer we iconen schilderen, hoe dieper voelen we de goddelijke aanwezigheid. De sfeer was zo goed dat de volwassenen ook begonnen iconen te schilderen. Samen bidden en samen schilderen. Het was anders dan knutselen. Ik had de indruk dat God ons uitgenodigde om samen te schilderen.

Een uur later nodigde de mama  van Vader Andreas en Nina ons uit aan tafel. Een heel lekkere taart en pannenkoeken stonden op het menu. De iconen stonden naast ons op tafel en deze keer had ik de indruk dat we God uitnodigden om samen met ons te eten! Moeder Gods was naar ons aan het kijken vanuit alle hoeken van de tafel.

Het was een mooie namiddag vol met rust en de liefde van God die elk kind meenam naar huis onder de vorm van de schoonheid van hun eigen geschilderde icoon.

 

Verslag het catecheseteam.

EERSTE KERKGANG OP 26 MEI 2019

 

 

 

 

Eerste kerkgang van de moeder met haar kind

Op zondag 26 mei was het de eerste kerkgang van Dimitrios en zijn moeder. Vader Andreas D’hoe begeleidde de baby Dimitrios naar binnen in de kerk en droeg hem rond het altaar om hem daarna aan zijn moeder terug te geven.

DOOP OP 24 MEI 2019

 

 

 

 

Doop van Victoria Alexandra

Op vrijdag 24 mei 2019 heeft Vader Andreas D’hoe, in de schoot van onze parochie de Heilige Sacramenten van het Doopsel en de Myronzalving toegediend aan Victoria Alexandra.

Zij werd geboren te Oostende op 22 februari 2019 en is het dochtertje van meneer Steven en mevrouw Julia.

Wij bidden verder voor Victoria Alexandra, haar ouders Steven en Julia en haar doopouder Corina. NOG VELE JAREN!

OKRA seniorenvereniging op bezoek 20 mei 2019

 

 

 

 

Bezoek OKRA seniorenvereniging.

Onze parochie van de HH. Kyrillos en Methodios kreeg op maandag 20 mei 2019 een 40-tal senioren van de christelijke vereniging OKRA Oostende-Veurne-Diksmuide op bezoek.

Het programma was het volgende: omstreeks 14u00 kwam een eerste groep van ongeveer 20 personen naar onze kerk. Vader Andreas stond in voor de ontvangst en tevens om uitleg over onze Orthodoxe traditie te verschaffen en vragen te beantwoorden. Tezelfdertijd bracht de tweede groep een bezoek, onder begeleiding van een gids, aan de oude begraafplaats rechtover onze kerk. Om 15u00 werden beide groepen in onze kerk vergast op koffie. Na een half uur koffiepauze verliet de eerste groep onze kerk om zich naar het oude kerkhof te begeven en kreeg de tweede groep uitleg over en mogelijkheid tot vragen betreffende ons Orthodoxe geloof.

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers die instonden voor de koffie, de goede bediening en bijdroegen aan de algehele kwaliteit van het onthaal.

Verslag Vader Andreas.                  

DOOP OP 4 MEI 2019

 

 

 

 

Doop van Inna-Ariana

Op zaterdag 4 mei 2019 heeft Vader Andreas D’hoe, in de schoot van onze parochie, de Heilige Sacramenten van het Doopsel en de Myronzalving toegediend aan Inna-Ariana.

Zij werd geboren te Oostende op 14 december 2018 en is het dochtertje van meneer Petrisor-Cristian en mevrouw Ioana.

Wij bidden verder voor Inna-Ariana, haar ouders Petrisor-Cristian  en Ioana en haar doopouders Marian en Irina. NOG VELE JAREN!

Parochiefeest van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende

 

 

 

 

PAROCHIEFEEST TE OOSTENDE

 Gedachtenis van de Heiligen Kyrillos en Methodios,

Apostelen der Slaven, en tevens de achttiende verjaardag

van de stichting van deze parochie.

Op zaterdag 11 mei 2018 vierden we de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze parochie en het was tevens reeds de achttiende verjaardag van de stichting ervan.

Het was onze Metropoliet Athenagoras van België die de Goddelijke Liturgie kwam presideren in concelebratie met Archimandriet Ioakim Archontos, de Aartspriesters Bart D’huyvetters, Bernard Peckstadt, (de rector van de parochie) en Konstantinos Kenanidis en Priester Andreas d’Hoe, (bedienaar van de parochie), Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Het werd een mooie Goddelijke Liturgie en het koor werd er verzorgd o.l.v. Bert Forrez.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd een korte toespraak gehouden door Monseigneur Athenagoras over het leven van de patroonheiligen : nl. de HH. Kyrillos en Methodios, ook apostelen van de Slaven genoemd, wiens gedachtenis we vierden.

Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Verder verwelkomde de Metropoliet al de concelebranten die van her en ver gekomen waren om dit feest van de patroonheiligen te vieren.

Nadien was er nog een feestmaal in de parochiezaal vooraan in de kerk. Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Een rijkelijk gevuld buffet en de inzet van velen heeft bijgedragen tot het welslagen van het parochiefeest. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig! Christus is verrezen!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van dit parochiefeest! Dank aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet Nina, Rosette, Claude, Paul, en Ethel en die zich hiervoor heel hard hebben ingezet. Verder ook dank aan Mevrouw Olga van het Grieks restaurant Kreta in Oostende voor haar bijdrage!

Dank aan Oksana, Rosette en Claude voor de versiering met bloemen van de kerk en al diegenen die geholpen hebben voor de zovele taken.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

KINDERCATECHESE 30 maart 2019

Verslag kindercatechese 30 maart 2019

 

 

 

Thema Vasten-Pasen

Tijdens deze kindercatechese, met als thema Vasten en Pasen, beslisten we om meer over de verschillende tradities van de vele Orthodoxe landen te praten om zo kennis te maken met de vele bestaande gewoonten. De orthodoxen van de diaspora, die een grote meerwaarde overbrengen naar hun nieuwe land, brengen al dan niet bewust of onbewust, eigen gewoontes mee. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om veel te leren van elkaar. Het kan alleen ons geloof op vele vlakken verdiepen. Heden ten dage is er veel informatie in omloop en zijn er veel technologische mogelijkheden om die informatie te verkrijgen, maar er is niets die de mens kan vervangen als essentiële schakel in het doorgeven van informatie. Via TV of internet verkrijgt men wel informatie maar nooit op een manier die kan tippen aan het eerstehands verkrijgen van deze info. Wel, de christenen van onze kerk brengen de levende informatie mee van verschillende plaatsen in de wereld. Daarom dat elk lid van ons catecheseteam iets op zijn manier presenteerde over Pasen. Vader Andreas praatte over de vastenperiode, onze voorbereidingsperiode op het grote feest van Pasen en welke voedingsmiddelen gezonde volwassenen dienen te mijden. Stefaan toonde een power point over de dagen voor de kruisging van Jezus. Oksana had een presentatie over de tradities van Rusland meegebracht. Tijdens haar presentatie had ze het over de kinderen en hoe ze vroeger met de geschilderde eieren speelden tijdens het feest van Pasen. Er wat een prent te zien waarop de kinderen de eieren van een kleine glijbaan lieten rollen. Ons catecheseteam besliste ook om deze glijbaan te maken en het met onze kinderen op een later moment proberen te spelen. Daniel leerde de kinderen om de eieren te schilderen op een typisch Roemeense manier: de eieren bedekken met kleine bladeren en dan vastmaken met een stukje samengebonden dameskous. Dan werden de eieren gekookt in water samen met ajuinschillen om zo een rode kleur te krijgen. De kinderen stonden naast de kookplaat met grote ogen te kijken en hadden genoeg geleerd om het thuis te kunnen navertellen. Bij het volgende experiment leerden de kinderen hoe ze een ei leeg kunnen blazen en het daarna met decoratieve verf konden schilderen. Het was daarna al tijd om te eten: de lekkere zelfgemaakte pannenkoeken door de mama van Vader Andreas, wat stilaan ook een traditie wordt. Daniel probeerde om kinderen te overtuigen dat in de vastenperiode een appeltaart, gemaakt zonder deeg, melk, eieren of slagroom ook heel lekker kan zijn. De zelfgemaakte appeltaart was inderdaad heel lekker en werd volledig opgegeten.  We kunnen als leden komende uit verschillende culturen van alles uitwisselen en nieuwe dingen leren zoals in de tijd van de eerste christenen. Jezus is gekomen voor alle volkeren, voor alle landen en Hij is aanwezig in alle christelijke kerken onafhankelijk van de taal. In de handelingen van apostelen, op Pinksteren lezen we: “Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? (Handelingen 2:8). Het is duidelijk dat, vervuld door de Heilige Geest, men kan communiceren in elke taal en Jezus tevens aanwezig is in elk land daar waar iedereen zich in Zijn naam zou verzamelen. Voskresen’ye is een mooie benaming voor zondag in het Russisch en betekent verrijzenis. In Roemenië, als de mensen naar de dienst van de Paasnacht gaan, zeggen ze: “we gaan naar de verrijzenis”! Of vragen ze “hoe was het tijdens de nacht van de verrijzenis?” Elk taal heeft zijn eigen schoonheid en deze schoonheid, vind ik, wordt door de mensen van onze kerk gedeeld. Jezus is niet alleen gekomen voor het leven na de dood maar ook voor het leven voor de dood. Zijn boodschap was niet voor enkelen bestemd maar voor alle mensen. Hij leerde ons hoe we een wonder kunnen maken van ons leven en hoe we dit wonder naar de eeuwigheid kunnen meenemen. Hij accepteerde de pijnlijke dood op het kruis en Hij is verrezen voor allen, voor iedereen die reeds geboren is en die nog zal geboren worden. Dus we moeten geen wonderen buiten onszelf zoeken maar we moeten een wonder van onszelf maken. Misschien moeten we beginnen met kinderen te observeren en iets van hen te leren. Dat probeert ons catecheseteam ook te doen! Iedereen kan van iedereen leren! Laat de verrijzenis van Jezus onze leven in geloof, hoop en liefde, begeleiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Catecheseteam: Vader Andreas, Daniel, Oksana, Stefaan

Verslag Daniel.

VREDESWANDELING 24 maart 2019

 

Vredeswandeling te Oostende

Een delegatie vanuit onze Orthodoxe kerk te Oostende nam zondag 24 maart 2019 deel aan de 2de uitgave van de Vredeswandeling. Deze optocht is een initiatief van het Oostendse Vredesplatform bestaande uit 37 partners.

De journalist Martin Heylen nam het peterschap op zich om zo dit initiatief ten volle mee te ondersteunen en de Oostendenaren op te roepen tot deelname. Ook onze kerkgemeenschap toegewijd aan de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende wandelde mee om samen en in verbondenheid met andere geloofsovertuigingen een boodschap van vrede en verdraagzaamheid uit te dragen. De lentezon was tevens op de afspraak wat alles nog aangenamer maakte.

Verslag Vader Andreas.