Kronieken Parochie

Parochiefeest van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende

 

 

 

 

PAROCHIEFEEST TE OOSTENDE

 Gedachtenis van de Heiligen Kyrillos en Methodios,

Apostelen der Slaven, en tevens de achttiende verjaardag

van de stichting van deze parochie.

Op zaterdag 11 mei 2018 vierden we de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze parochie en het was tevens reeds de achttiende verjaardag van de stichting ervan.

Het was onze Metropoliet Athenagoras van België die de Goddelijke Liturgie kwam presideren in concelebratie met Archimandriet Ioakim Archontos, de Aartspriesters Bart D’huyvetters, Bernard Peckstadt, (de rector van de parochie) en Konstantinos Kenanidis en Priester Andreas d’Hoe, (bedienaar van de parochie), Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Het werd een mooie Goddelijke Liturgie en het koor werd er verzorgd o.l.v. Bert Forrez.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd een korte toespraak gehouden door Monseigneur Athenagoras over het leven van de patroonheiligen : nl. de HH. Kyrillos en Methodios, ook apostelen van de Slaven genoemd, wiens gedachtenis we vierden.

Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Verder verwelkomde de Metropoliet al de concelebranten die van her en ver gekomen waren om dit feest van de patroonheiligen te vieren.

Nadien was er nog een feestmaal in de parochiezaal vooraan in de kerk. Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Een rijkelijk gevuld buffet en de inzet van velen heeft bijgedragen tot het welslagen van het parochiefeest. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig! Christus is verrezen!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van dit parochiefeest! Dank aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet Nina, Rosette, Claude, Paul, en Ethel en die zich hiervoor heel hard hebben ingezet. Verder ook dank aan Mevrouw Olga van het Grieks restaurant Kreta in Oostende voor haar bijdrage!

Dank aan Oksana, Rosette en Claude voor de versiering met bloemen van de kerk en al diegenen die geholpen hebben voor de zovele taken.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

KINDERCATECHESE 30 maart 2019

Verslag kindercatechese 30 maart 2019

 

 

 

Thema Vasten-Pasen

Tijdens deze kindercatechese, met als thema Vasten en Pasen, beslisten we om meer over de verschillende tradities van de vele Orthodoxe landen te praten om zo kennis te maken met de vele bestaande gewoonten. De orthodoxen van de diaspora, die een grote meerwaarde overbrengen naar hun nieuwe land, brengen al dan niet bewust of onbewust, eigen gewoontes mee. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om veel te leren van elkaar. Het kan alleen ons geloof op vele vlakken verdiepen. Heden ten dage is er veel informatie in omloop en zijn er veel technologische mogelijkheden om die informatie te verkrijgen, maar er is niets die de mens kan vervangen als essentiële schakel in het doorgeven van informatie. Via TV of internet verkrijgt men wel informatie maar nooit op een manier die kan tippen aan het eerstehands verkrijgen van deze info. Wel, de christenen van onze kerk brengen de levende informatie mee van verschillende plaatsen in de wereld. Daarom dat elk lid van ons catecheseteam iets op zijn manier presenteerde over Pasen. Vader Andreas praatte over de vastenperiode, onze voorbereidingsperiode op het grote feest van Pasen en welke voedingsmiddelen gezonde volwassenen dienen te mijden. Stefaan toonde een power point over de dagen voor de kruisging van Jezus. Oksana had een presentatie over de tradities van Rusland meegebracht. Tijdens haar presentatie had ze het over de kinderen en hoe ze vroeger met de geschilderde eieren speelden tijdens het feest van Pasen. Er wat een prent te zien waarop de kinderen de eieren van een kleine glijbaan lieten rollen. Ons catecheseteam besliste ook om deze glijbaan te maken en het met onze kinderen op een later moment proberen te spelen. Daniel leerde de kinderen om de eieren te schilderen op een typisch Roemeense manier: de eieren bedekken met kleine bladeren en dan vastmaken met een stukje samengebonden dameskous. Dan werden de eieren gekookt in water samen met ajuinschillen om zo een rode kleur te krijgen. De kinderen stonden naast de kookplaat met grote ogen te kijken en hadden genoeg geleerd om het thuis te kunnen navertellen. Bij het volgende experiment leerden de kinderen hoe ze een ei leeg kunnen blazen en het daarna met decoratieve verf konden schilderen. Het was daarna al tijd om te eten: de lekkere zelfgemaakte pannenkoeken door de mama van Vader Andreas, wat stilaan ook een traditie wordt. Daniel probeerde om kinderen te overtuigen dat in de vastenperiode een appeltaart, gemaakt zonder deeg, melk, eieren of slagroom ook heel lekker kan zijn. De zelfgemaakte appeltaart was inderdaad heel lekker en werd volledig opgegeten.  We kunnen als leden komende uit verschillende culturen van alles uitwisselen en nieuwe dingen leren zoals in de tijd van de eerste christenen. Jezus is gekomen voor alle volkeren, voor alle landen en Hij is aanwezig in alle christelijke kerken onafhankelijk van de taal. In de handelingen van apostelen, op Pinksteren lezen we: “Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? (Handelingen 2:8). Het is duidelijk dat, vervuld door de Heilige Geest, men kan communiceren in elke taal en Jezus tevens aanwezig is in elk land daar waar iedereen zich in Zijn naam zou verzamelen. Voskresen’ye is een mooie benaming voor zondag in het Russisch en betekent verrijzenis. In Roemenië, als de mensen naar de dienst van de Paasnacht gaan, zeggen ze: “we gaan naar de verrijzenis”! Of vragen ze “hoe was het tijdens de nacht van de verrijzenis?” Elk taal heeft zijn eigen schoonheid en deze schoonheid, vind ik, wordt door de mensen van onze kerk gedeeld. Jezus is niet alleen gekomen voor het leven na de dood maar ook voor het leven voor de dood. Zijn boodschap was niet voor enkelen bestemd maar voor alle mensen. Hij leerde ons hoe we een wonder kunnen maken van ons leven en hoe we dit wonder naar de eeuwigheid kunnen meenemen. Hij accepteerde de pijnlijke dood op het kruis en Hij is verrezen voor allen, voor iedereen die reeds geboren is en die nog zal geboren worden. Dus we moeten geen wonderen buiten onszelf zoeken maar we moeten een wonder van onszelf maken. Misschien moeten we beginnen met kinderen te observeren en iets van hen te leren. Dat probeert ons catecheseteam ook te doen! Iedereen kan van iedereen leren! Laat de verrijzenis van Jezus onze leven in geloof, hoop en liefde, begeleiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Catecheseteam: Vader Andreas, Daniel, Oksana, Stefaan

Verslag Daniel.

VREDESWANDELING 24 maart 2019

 

Vredeswandeling te Oostende

Een delegatie vanuit onze Orthodoxe kerk te Oostende nam zondag 24 maart 2019 deel aan de 2de uitgave van de Vredeswandeling. Deze optocht is een initiatief van het Oostendse Vredesplatform bestaande uit 37 partners.

De journalist Martin Heylen nam het peterschap op zich om zo dit initiatief ten volle mee te ondersteunen en de Oostendenaren op te roepen tot deelname. Ook onze kerkgemeenschap toegewijd aan de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende wandelde mee om samen en in verbondenheid met andere geloofsovertuigingen een boodschap van vrede en verdraagzaamheid uit te dragen. De lentezon was tevens op de afspraak wat alles nog aangenamer maakte.

Verslag Vader Andreas.

PROFUNDO 2019 op 17, 18 en 26 maart

 

Profundo 2019

Onze parochie te Oostende werkte ook dit jaar weer mee aan Profundo. Dit is een initiatief waarbij verschillende religieuze en levenbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen hun deuren openen om het grote publiek kennis te laten maken met verschillende tradities. Dit gebeurde dit jaar op    zondag 17, maandag 18 en dinsdag 26 maart.

Het evenement ging dus door, gespreid over drie dagen.  Zondag 17 maart was een dag voor het grote publiek. Twee groepen werden verwacht. Omstreeks 15u30 kwam een eerste groep van ongeveer een 30-tal personen, die zich vooraf dienden in te schrijven, in onze kerk ontvangen. Binnen een tijdsbestek van 40 minuten kreeg deze groep de gelegenheid tot  kennismaking met onze godsdienst en tevens de mogelijkheid tot vraagstelling. Vader Andreas beantwoordde de vele vragen waaruit duidelijk de interesse bleek van deze bezoekers. Een tweede groep kwam om 16u30.

Op maandag 17 maart en dinsdag 26 maart was het de beurt aan verschillende schoolgroepen van de 2de en 3de graad secundair om langs te komen. Het ging om 12 groepen van telkens

een 30-tal leerlingen. Een bezoektijd van telkens 45 minuten werd voorzien. Er was dus voldoende tijd om hen degelijk kennis te laten maken met onze traditie en alle vragen diepgaander te beantwoorden. Profundo is een zeer lovenswaardig project waar we zeker ook de volgende edities onze medewerking aan zullen blijven verlenen. Nog een woord van dank aan onze vrijwilligers, voor hun bijdrage tot het welslagen van deze driedaagse.

 

 

Verslag Vader Andreas.                  

GIDSENKRING OOSTENDE op bezoek 2 maart 2019

 

Bezoek Gidsenkring Oostende Lange Nelle op 2 maart 2019

Op zaterdag 2 maart 2019 stelde onze Orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios zijn deuren open om een 30-tal gidsen van de Gidsenkring Oostende Lange Nelle, zelf onder begeleiding van Patrick Moerman, te ontvangen. Vader Andreas gaf uitleg over de transformatie van het kerkgebouw en over de orthodoxe leer. Hij beantwoordde tevens hun talrijke vragen. Achteraf was er voor de aanwezigen koffie en taart voorzien in onze parochiezaal.

Verslag Vader Andreas.

WERELDGEBEDSDAG 1 maart 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie Oecumenische Viering Wereldgebedsdag.

Op de eerste vrijdag in maart wordt sinds 1927 wereldwijd, ieder jaar opnieuw, de internationale Wereldgebedsdag georganiseerd. Op verschillende plaatsen in ons land zijn sinds vele decennia en net zoals vele andere landen in de wereld, werkgroepen christenvrouwen actief die op deze dag een Oecumenische viering organiseren en die door gebed en actie voor meer solidariteit met vrouwen in nood ijveren. Zo ook te Oostende waar sinds enkele jaren onze parochie deze viering mee helpt vormgeven.

Dit jaar werd onze aandacht gevestigd op het lot van de Sloveense bevolking. De Pinstergemeente mocht dit jaar het voortouw nemen tijdens de gebedsdienst die plaats had op 1 maart 2019 om 19u00 in “de Bron” in de Bronstraat 8 te Oostende, waar Hans Swart als Oudste de dienst voorging.

Bianca Faloba van onze parochie participeerde actief aan de dienst door bepaalde stukken van de dienst voor te lezen. Naast gebed was er ook veel zang. Ook twee Orthodoxe liedjes kwamen aan bod en werden o.l.v. onze koorleider Paul Remerie door onze aanwezige delegatie voorgezongen. Daarna was er ook een collecte voorzien om verschillende projecten in Slovenië financieel te ondersteunen.

Na het gebed van de wegzending plaatsten de gastheer, de Oudste Hans Swart van de Pinsterkerk te Oostende, de E.H. Deken Antoon Wullepit die de katholieke geloofsgemeenschap vertegenwoordigde, Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, Andries Boekhout, voorganger van de Protestantse Kerk en Priester Andreas D’hoe zich voor het altaar en gaven gezamenlijk, en elk volgens hun eigen traditie, de zegen. Gaat nu allen heen in vrede!

 

 

 

 

 

Verslag Vader Andreas.

DE GODDELIJKE LITURGIE “IN DE ETHER”

Op zondag 10 februari 2019 werd in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodius te Oostende de Goddelijke Liturgie uitgezonden op TV 1. Voor de koorleden en de altaardienaars, ging aan deze viering een voorbereiding vooraf, in samenwerking met de technische TV-ploeg.

Tijdens de viering zelf was er vooral het groeiend besef dat de woorden, de gebeden, de gezangen, nu tot ver over de muren van het kerkgebouw heen, talrijke onbekenden bereikten.

Zo bijvoorbeeld, de steeds herhaalde gebedsoproep van de diaken: “Nogmaals en nogmaals laten wij in vrede bidden tot de Heer – help en red ons o God door uw genade”. En dan is er ook de veelvuldige vredewens van de celebrerende priesters: “Vrede aan allen”.

In hoevele huizen, in hoevele mensenharten is die vrede nedergedaald?

En hoevelen zullen getroost zijn door de aanblik van de ikoon van Christus, van zijn Heilige Moeder, van de Heilige Nicolaas? Het antwoord op deze vragen zal meestal onbekend blijven, of toch… Eén der vele anonieme kijkende luisteraars belde naar Vader Bernard om hem te zeggen hoezeer deze uitzending hem had getroost in het diepe verdriet van de recente dood van zijn echtgenote.

Moge over al die onbekende kijkers-luisteraars Gods zegen blijvend neerdalen.

Aartspriester Bart D’Huyvetter

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

Deelname aan de Oecumenische Gebedsdienst te Oostende

In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 20 t/m 27 januari 2019, vierden we een Oecumenische Gebedsdienst op woensdagavond 23 januari 2019 om 19u00 in de Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein te Oostende. Een dienst met als thema: “Recht voor ogen” (Deuteronomium 16, vers 11-20).

De dienst werd voorgegaan door de dominee Andries Boekhout, die de protestantse kerk van Oostende vertegenwoordigde en dit in concelebratie met de volgende leden van de clerus: E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit, die aanwezig was voor de katholieke geloofsgemeenschap. De anglicaanse kerk had voorzien om Rev. Augustine Nwaekwe ter plaatse af te vaardigen maar hij moest forfait geven wegens het te drukke verkeer. Onze orthodoxe geloofsgemeenschap werd vertegenwoordigd door Vader Andreas D’hoe, de bedienaar van onze parochie te Oostende.

Het thema “Recht voor ogen” verwijst naar de oproep om ‘recht te zoeken’ in de centrale Bijbeltekst die dit jaar gekozen is door de kerken in Indonesië. Deze ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid in de samenleving. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. In Deuteronomium 16 vers 10-20 geeft God de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor Christenen in Indonesië is dit een belangrijk gegeven en voorwaarde tot eenheid.

Tijdens de dienst werden de lezingen netjes verdeeld per geloofsgemeenschap. De homilie werd verzorgd door dominee Andries Boekhout die verder diepgaand reflecteerde over het thema.  Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de protestantse voorganger alle concelebranten uit om samen de gelovigen te zegenen.

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

Nadien volgde een receptie, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen . Met onze oprechte dank voor onze aanwezige parochianen.

Verslag Vader Andreas

KINDERCATECHESE 19 januari 2019

Verslag kindercatechese 19 januari 2019

 

Thema: de iconostase – De Bijbel in beelden

 

Onze orthodoxe wereld is vol met beelden. Alles wat visueel is, brengt ook veel meer informatie over. Er wordt gezegd dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. In onze orthodoxe kerken vinden we overal beelden maar de grootste verzameling van beelden vinden we op de grote wand voor het altaar, die iconostase noemt. Tot nu toe heb ik het woord beeld gebruikt maar wat de orthodoxie betreft, zijn die beelden in feite iconen. Als een beeld waardiger is dan woorden, dat is een icoon veel meer waardiger dan een beeld. Een icoon brengt meer dan enkel een verhaal of een gezicht, het brengt ook de onzichtbare heiligheid en het gevoel van de geheimnisvolle liefde van God over. Geen enkel schilderij kan dit gevoel overbrengen zoals een icoon doet.

Daarom begonnen we dit jaar met de kenissmaking met de iconostase die de hele bijbel in beelden bevat. Elk land heeft zijn eigen stijl van iconostase maar de idee blijft dezelfde: de iconostase markeert de symbolische grens tussen de hemel (de altaarruimte) en de aarde (het schip: waar de mensen in de kerk zijn). Alleen in de kerk zijn mensen zo dicht bij het paradijs!

In het begin toonde Vader Andreas aan de kinderen hoe we de iconen dienen te vereren bij het binnenkomen van de kerk. Het was mooi te zien hoe de kinderen, van de grootste tot de kleinste, het kruisteken maakten voor de iconen. Ze waren heel aandachtig om het goed te doen en ook blij. Soms wanneer wij volwassenen ons kruisteken maken voor een icoon zien we zichtbaar de zorgen op onze gezichten. Als men een paar vleugels zou bevestigen aan deze kinderen zou ik de indruk hebben dat het engelen waren. Vader Andreas toonde daarna de iconostase van onze kerk in Oostende, die heel mooi is en grote iconen heeft. Onze iconostase heeft een Griekse stijl met maar één lijn iconen. Toen Vader Andreas de Konijklijke Deuren opende, heb ik de stralende gezichten van de kinderen gezien: het was de eerste keer dat ze zo van dichtbij het altaar en de fresco’s konden zien. Toen dacht ik: hier op deze plek net voor de Koninklijke Deuren heeft de echte, de levende ontmoeting plaats tussen het paradijs en de aarde, tussen de mensen en de engelen. Het was alsof de engelen net hier de kinderen kwamen omarmen en omgekeerd. Als ik naar de foto kijk die we achteraf namen heb ik de indruk dat op dat moment de gezichten van de kinderen de gezichten van de engelen weerspiegelden …

Wij als volwasenen kunnen ook iets van de kinderen leren: opnieuw verbaasd en blij zijn als we de kerk binnengaan: zonder zorgen, zonder de slechte gebeurtenissen  nonstop in onze gedachten te herhalen en de dagelijkse mooie dingen opnieuw te leren appreciëren.

Dan presenteerde Daniel op een groot scherm een volledige iconostase met de vele verdiepingen zoals gebruikelijk in Rusland en Roemenië. Daarna kreeg elk kind een miniatuur iconostase in A3 formaat met alle iconen erbij. De kinderen moesten het model op het scherm bestuderen en elke afzonderlijke icoon plakken op de juiste plaats op hun eigen miniatuur iconostase. De kinderen kregen de complete miniatuur iconostase met gelamineerde iconen erop mee naar huis als cadeau.

Na het knutselwerk bracht Daniel nog een interactief experiment: een kleurrijke  vulkaanuitbarsting. De symboliek van de kleuren die uitbarsten uit de vulkaan was de volgende: Jezus kwam niet alleen voor de joden maar voor de hele wereld, onafhankelijk van de kleur van hun huid of het kleur van hun vlag. Iedereen is welkom in de kerk van Christus.

De traditionale zelfgemaakte pannenkoeken die de mama van Vader Andreas daarna ook opdiende, was de laatste leuke en letterlijk lekkere activiteit die de kinderen samen deelden.

Zoals ik eerder gezegd heb, het beeld van vrolijke kinderen met de miniatuur iconostase in hun handen vertelt meer dan duizenden woorden. Laat ons in ons leven ook meer het beeld van Christus uitstralen naar andere mensen toe zonder al te veel woorden!

 

Verslag Daniel Magurianu

Bezoek basisschool “De Groeiboom” Oostende.

 

Een groep kinderen van de basisschool “De Groeiboom” uit Oostende kwamen een bezoek brengen aan onze parochiekerk van de HH. Kyrillos en Methodios en dit op dinsdag 14 maart 2017.

Het ging om 20 kinderen van het vijfde leerjaar die onder begeleiding van hun vier leerkrachten Levensbeschouwelijke Vakken het traject van en naar de school al stappend aflegden. Een bezoekje brengen aan ons gebedshuis en ook de eigenheid van onze godsdienst beter leren kennen stond op hun verlanglijstje.

Een grote groep kinderen was onder de indruk van onze mooi ingerichte kapel met haar kleurrijke iconen en blinkende voorwerpen. De vragen borrelden spontaan op.

Vader Andreas, de bedienaar van de parochie, beantwoordde zo goed mogelijk al hun vragen. Zichtbaar voldaan keerden de kinderen te voet terug naar hun school voorzien van nieuwe kennis over onze Orthodoxe godsdienst.