Open venster op de orthodoxe Kerk

Inleiding
De Orthodoxe gelovigen vormen een minderheid in de samenleving. Dat verhindert hen niet om prominent aanwezig te zijn in onze maatschappij. Op een bescheiden maar eerlijke manier getuigen zij van hun christelijk leven dat ten diepste getekend is door de Orthodoxe Traditie die teruggaat tot de vroege kerk. Dit boek is een must voor wie op zoek is naar de fundamenten van de Orthodoxe Traditie en wil kennismaken met het diepe spirituele leven van de Orthodoxe gelovige.

Voorstelling van het boek
Dit werkje werd met een dubbele bedoeling geschreven : enerzijds om als handleiding te dienen voor een orthodoxe catechetische vorming, en anderzijds met het oog op een kennismaking met de Orthodoxie voor alwie hiervoor enige interesse heeft.

 Aanvankelijk werd de tekst onder de vorm van losse catechetische nota’s geschreven, waarvan de meeste in het tijdschrift “Apostel Andreas” verschenen. Zij zijn het resultaat van heel wat dagelijkse pastorale ontmoetingen en gesprekken. Naast veel denkwerk naast een meer dan twintig jaar lange pastorale ervaring in een orthodoxe communauteit werd de Orthodoxie toch steeds breder in haar “universaliteit” en in haar “éénheid in verscheidenheid” belicht. Dit alles dank zij de “Orthodoxe Fraterniteit in West-Europa”, die op eenvoudige maar diep-reële wijze de mogelijkheid bood om vele orthodoxe “voortrekkers” uit West-Europa te ontmoeten en met hen samen te werken, zoals Vader Boris (Bobrinskoy), thans deken van het Orthodox Theologisch Instituut St. Serge te Parijs, Prof. Olivier Clément, de orthodoxe theologen Elisabeth Behr-Sigel, Constantin Andronikof, Nicolas Lossky en Vader Michel Evdokimov en vele andere orthodoxe vrienden.

 Talrijke buitenlandse contacten waren daarbij uiterst verrijkend, zoals deze op de Heilige Athosberg, aan het Oecumenisch Patriarchaat te Constantinopel, aan de Russische Orthodoxe Kerk, aan de Roemeense Orthodoxe Kerk, aan de Servische Orthodoxe Kerk, aan de Bulgaarse Orthodoxe Kerk, aan de Orthodoxe Kerken van Cyprus en Kreta. Naast persoonlijke ontmoetingen met verschillende Patriarchen, zoals met de Oecumenische Patriarchen Athenagoras, Dimitrios en Bartholomeos, zoals met Patriarch Alexis II te Moskou, zoals met de Patriarchen Justinian, Iustin en Teoctist van Roemenië en Patriarch German van Servië lieten de bezoeken en verblijven in vele orthodoxe monasteria onvergetelijke belevingen na. Met heel wat bisschoppen hadden lange gesprekken plaats. Sommigen onder hen lieten door hun grote eenvoud een diepe indruk na, zoals de betreurde Aartsbisschop Georges (Tarassoff), Aartsbisschop Basile (Krivochéine) en Metropoliet Anthony van Souroz (Bloom).

 Tenslotte gaf de consultatie van vele orthodoxe theologische werken en tijdschriften de mogelijkheid om het eigen nederig denkwerk aan de gedachtengang van grote auteurs te toetsen, in de lijn van de Kerkvaders en van de hedendaagse actualisering van de Orthodoxe Traditie.

 Vele persoonlijke contacten en activiteiten in de eigen communauteit waren de vruchtbare bodem die het mogelijk maakte dat dit alles kon groeien. Alhoewel heel wat theologische punten benaderd worden dient men dit werkje niet te aanzien als een theologisch boek. Het opzet is louter pastoraal en informatief. In die zin beantwoordt het misschien aan een vraag, minstens in de Vlaamse regio.

 Moge het in ieder geval een “open venster” worden op de orthodoxe aanwezigheid in onze gewesten en op de situering van de Orthodoxie als trouwe voortzetster van de “Onverdeelde Kerk” van de elf eerste eeuwen.

 Moge het eveneens bijdragen om voor velen “Gods aanwezigheid” te manifesteren in een wereld die Hem vaak niet meer kent, niet meer zoekt of weerstaat aan Zijn genade.

Voor bestelling van het boek

Het boek kan besteld worden aan de prijs van 22,50

 Bij de “Uitgeverij Averbode” postbus 54, B-3271 Averbode

tel. 013- 78 01 16 e-Mail: altiora@verbode.be

 Ofwel is er mogelijkheid dit boek te kopen of te bestellen in onze Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena,

Ezelstraat 85 – 8000 Brugge tel. 0476 499 577  e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be