Nieuwsberichten

Patriarch Elias van Georgië viert 80e verjaardag en 35 jaar Patriarch

Tbilissi – Half januari 2013 heeft Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos een officieel bezoek gebracht aan de Orthodoxe Kerk van Georgië ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Elias van Georgië en de 35 jaar aan het hoofd van de Kerk van Georgië.

Z. H. Patriarch Elias van Georgië en Z.A. de Oecumenische Patrirach Bartholomeos

De Oecumenische Patriarch was vergezeld van de Metropolieten Makarios van Sidirokastro en Athenagoras van Kydonies, Archimandriet Bartholomeos Samaras (hoofdsecretaris van de Heilige Synode) en Diaken Ioakim Billis (Onder-Secretaris van de Heilige Synode).

Voor de gelegenheid en de festiviteiten waren ook heengekomen: Zijne Gelukzaligheid Patriarch Irinej van Servië, Zijne Gelukzaligheid Metropoliet Christofor van Tsjechië en Slowakije, Zijne Eminentie Metropoliet Kyril van Varna, locum tenens van de Patriarchale Troon van Bulgarije en vertegenwoordigers van de overige lokale Orthodoxe Kerken.

Op zondag 13 januari werd in de Kathedraal van de Heilige Drieëenheid in Tbilissi een plechtige Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Op het programma stonden ook bezoeken aan de President van Georgië, alsook aan de Eerste Minister van het land.

Voor meer foto’s: Klik hier

Bron: Orthobel

Georgië

Snijden van het Basiliosbrood van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

Op zondag 13 januari 2013 had in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen in Brussel de plechtige viering plaats van de Vespers, gevolgd van het traditionele snijden van het Basiliosbrood (Vasilopitta).

De Vespers werden gepresideerd in chorostasia door Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België. Hij was omringd van HH. Excellenties Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschoppen Porfyrios van Neapolis (Kantoor van de Orthodoxe Kerk van Cyprus bij de Europese Unie), Bisschop Maximos van Evmenia en Bisschop Athenagoras van Sinope.

De viering had plaats in aanwezigheid van de Ambassadeur van Griekenland in België, en vertegenwoordigers van de Navo en de Shape. Onder de vele priesters en diakens van de orthodoxe parochies van de Benelux, waren er ook vertegenwoordigers van de diverse jurisdicties, aanwezig in ons land.

Z.E. Metropoliet Panteleimon bij het snijden van het Basiliosbrood

Men kan niet vergeten te vermelden dat er een grote menigte gelovigen, komende van alle hoeken van de Benelux, aan de viering deelnam.

Op het einde van de viering volgde een toespraak van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België.

Iedereen mocht tenslotte, uit handen van de metropoliet, een stuk van het Basiliosbrood in ontvangst nemen.  Daarna volgde een kleine receptie.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Officieel bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus aan Frankrijk

Parijs – Van 7 tot 12 december 2012 bracht  zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus een officieel bezoek aan Frankrijk.

Hij was vergezeld van Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, Bisschop Athenagoras van Sinope (België), van de tweede diaken Andre Sofianopoulos, en van de Groot kamerheer, M.Simeon Francilacioglu. De Patriarch en zijn gevolg werden met volle eer ontvangen in Cannes, Nice, Monaco en Parijs.

Cannes

 In Cannes nam Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch deel aan de Conferentie voor  wereldbeleid (WPC), die grote politieke en economische personaliteiten verenigde om te debatteren over de grote internationale problemen.  Deze WPC werd vier jaar geleden gesticht als een open internationale club. Haar missie is te discussiëren over de kansen en de risico’s die een open wereld inhouden om de voorwaarden vast te stellen waarin de internationale relaties zouden kunnen georganiseerd worden om een structurele stabiliteit te verzekeren in een dergelijke wereld.

 Monaco en Nice

Op 8 december 2012 werd Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch ontvangen in de kapel van de Visitatie te Monaco door Mgr. Bernard Barsi, Aartsbisschop van Monaco. Dank zij de welwillendheid van Aartsbisschop Barsi zal deze kapel voortaan gebruikt worden om regelmatig de Orthodoxe Goddelijke Liturgie te vieren te Monaco. Daarna ging de Patriarch voor in de Vesperdienst in de kathedraal van Monaco.

Deze Vespers stonden in het teken van de zestigste verjaardag van de stichting van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Spyridon te Nice en de Griekse gemeenschap van Nice, de Azuren kust en Monaco, met als Rector Aartspriester Michel Seliotakis.

Daags nadien begaf de Patriarch zich naar Beiroet om voor te gaan bij de begrafenisdienst van Patriarch Ignace IV van Antiochië, en van daar naar Parijs om zijn bezoek aan Frankrijk verder te zetten. In Nice werd de Goddelijke Liturgie gevierd door de Grote Predikant van de Oecumenische Troon Visarion, voorafgegaan op de Troon door Bisschop Athenagoras van Sinope.

Katholiek Parijs

Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Frankrijk ontmoette de Oecumenische Patriarch Bartolomeus de Kardinaal André Vingt-Trois op 10 december en daags nadien de verantwoordelijken voor het Katholiek Instituut van Parijs. Nauwe banden verenigen het Oecumenisch Patriarchaat met het Katholiek Instituut in Parijs. Deze zijn te danken aan de traditie van het oecumenisch dialoog dat het ICP onderhoudt, vooral via haar Hoger Instituut voor Oecumenische Studies, gesticht in 1967 samen met het Protestants Instituut voor Theologie en het Orthodoxe Instituut Saint Serge. Zijne Alheiligheid Bartolomeus werd verwelkomd door de Rector Mgr. Philippe Bordeyne en bracht er een uur door waarin rijke en broederlijke gedachten gewisseld werden met de Directeur van het Onderzoek en de doctorale School en de dekens der zes faculteiten.

Exarchaat der parochies der Russische Traditie

Zijne Alheiligheid hield er ook aan een bezoek te brengen aan Aartsbisschop Gabriel van Comane in de zetel van het Exarchaat der orthodoxe parochies van de Russische traditie in de Darustraat te Parijs op maandag 11 december.

Hij was op de hoogte van de gezondheidsproblemen waar Monseigneur Gabriel mee te kampen had en wou hem als steun persoonlijk zijn wensen voor een spoedig herstel overmaken. In het gezelschap van Metropoliet Emmanuel van Frankrijk en Bisschop Athenagoras van Sinope begaf de Patriarch Bartolomeus zich naar de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky om er het altaar te vereren en een korte aanroeping uit te spreken, waarna hij zich even onderhield met Aartsbisschop Gabriel in zijn appartementen.

De Aartsbisschop was omringd door Vader Jean Gueit, Protopresbiter van de Oecumenische Troon en vicevoorzitter van de raad van het Exarchaat: M. Michel Sollogoub, secretaris; en ook M. Alexander Victoroff, schatbewaarder en van Hierodiaken Athanase, secretaris van Mgr. Gabriel. Tijdens dit hartelijk onderhoud hebben Aartsbisschop Gabriel en zijn medewerkers hun gehechtheid aan de Oecumenische Troon bevestigd. Van zijn kant heeft zijne Alheiligheid de liefde van het Oecumenisch Patriarchaat voor het Exarchaat bevestigd en herhaald het te bewaren onder zijn welwillende en vaderlijke hoede.

President en ministers

Het bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartolomeus aan Frankrijk  werd afgesloten op woensdag 12 december 2012 door een ontmoeting tussen zijne Alheiligheid en de delegatie hem begeleidde met de President van de Republiek, de heer François Hollande op het Elysée.

In een communiqué uitgegeven door het Presidentschap van de Republiek laat weten dat de president zijn lof uitsprak voor de actie van de Oecumenische Patriarch, als primus inter pares in de orthodoxie, voor interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid, en ook voor zijn grote openheid naar de wereld.

In het communiqué roemde de President ook de bijzondere rol die de Oecumenische Patriarch speelt in Turkije. Er wordt ook melding gemaakt van het feit dat momenteel in Marrakech de vierde Conferentie doorgaat van de vrienden van het Syrische volk, samen met het staatshoofd en de Oecumenische Patriarch, waar de onaanvaardbare wreedheden, die de Syriërs sinds twintig maanden moeten ondergaan, aan de kaak gesteld werden. De toestand van de christenen in het Oosten was het onderwerp van een gedachtewisseling tussen de President van de Republiek en Zijne Alheiligheid.

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan de President van de Franse republiek, Mijnheer François Hollande.

De Oecumenische Patriarch heeft eveneens gesproken met de Eerste Minister, Dhr. Jean Marc Ayrault, in het Hotel Matignon en ook met de Minister van Binnenlandse Zaken en Cultuur, Dhr. Manuel Valls, op het Beauvauplein.

 

Boodschap van Z.A. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos bij het begin van het nieuw Kerkelijk jaar

+ B A R T H O L O M E O S
DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH,
MOGE DE GENADE EN DE VREDE VAN ONZE HEER,
GOD EN REDDER JEZUS CHRISTUS,
AUTEUR EN BEWAKER VAN DE SCHEPPING,
MET DE VOLHEID VAN DE KERK ZIJN.

Broeders en welbeminde kinderen in de Heer,

Z.A. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het natuurreservaat "Het Zwin" te Knokke-Heist

God, die het universum heeft geschapen en de wereld vormde om er een ideaal woongebied van te maken voor het menselijk wezen, heeft hem het bevel gegeven dit leefgebied te doen groeien, uit te breiden, te vullen en te onderwerpen, om de meester te zijn over dieren en planten. (Gen. 1, 28-30).

De wereld om ons heen werd ons geschonken door de Schepper als een oord van sociale activiteit, maar ook van heiliging, om de schepping te erven die zal vernieuwd worden in de komende tijd. De Moeder Kerk, de Heilige Grote Kerk van Christus, leefde altijd volgens deze theologische thesis, die de hare is. Het is u bekend dat onze zeer heilige oecumenische Troon mijn nederige persoon aan het hoofd stelde van een plan om onze planeet te beschermen, planeet die door ons toedoen sterk te lijden heeft, door onze bewuste of onbewuste daden.

De biodiversiteit, waar God in zijn wijsheid voor zorgde, werd zeker niet aan vernietigende macht van de mens geschonken. De aarde en alles wat er zich bevindt onderwerpen betekent dat de mens op een verstandige wijze gebruik maakt en geniet van de aangeboden gaven en niet dat hij de natuurlijke bronnen uitput of vernietigt door hebzucht.

Vooral in deze tijd stellen wij en excessieve  exploitatie vast van de natuurlijke bronnen met als gevolg dat het evenwicht van het ecosystemen in ons milieu verstoord wordt en, in het algemeen, de milieuvoorwaarden, en dit op dergelijke wijze, dat de voorwaarden die God ons oplegde voor het leven van de mens op aarde ontaarden. Zo stellen wij bijvoorbeeld allen vast, wetenschappers, kerkleiders en politiekers, en heel de mensheid, dat de temperatuur van de atmosfeer stijgt, dat hevige regens voor overstromingen zorgen, dat de aardse ecosystemen zowel als die der oceanen vervuild zijn, en dat in het algemeen in bepaalde regionen der wereld, het leven verstoord is, en soms helemaal onmogelijk geworden is.

Bekijken en bestuderen wij eens  empirisch de gevaren die een dergelijke ontwaarding van de toestand van het milieu inhouden voor de mensheid. Onder het bewind van patriarch Dimitrios, onze voorganger die wij eeuwig in onze gedachten houden, maakte de Moeder Kerk van 1 september elk jaar een dag van gebed voor het milieu.

Wij moeten toegeven dat de pijnlijke veranderingen van ons leefmilieu niet het werk van God zijn, maar het werk van de mens zelf. Daarom bidden de Kerk en wij allen God, de Heer de Heerscharen en Hij die alles behoedt om deze wantoestanden in ons leefmilieu te verbeteren. Deze smeekbede is in essentie een vraag om boetedoening van de mensheid voor de zonde die ze beging door de gaven der aarde te vernietigen, in plaats van ervan te genieten met verstand en behoedzaamheid zodat de natuurlijke bronnen behouden blijven.

Door God te bidden en Hem te vragen om het milieu op aarde te behoeden zodat het menselijk leven er mogelijk blijft, vragen wij in feite aan God om de mentaliteit van de machtigen in de wereld te wijzigen en hun te verlichten opdat zij het aardse ecosysteem niet zouden vernietigen voor economisch voordeel en vergankelijk belang. Hetzelfde geldt echter voor ons allemaal, want ieder van ons, op zijn manier, veroorzaakt kleine vernietigingen van het milieu, naargelang er een gebrek is aan gezond verstand.

Dus, als wij bidden voor het milieu, bidden wij ook opdat ieder van ons tot inkeer zou komen en boetedoening zou doen voor zijn klein of groot aandeel in de beschadiging of vernietiging van ons milieu. Wij zijn allen samen verantwoordelijk voor kleine beschadigingen die bijdragen tot cruciale en rampzalige fenomenen die uitbarsten op onvoorziene momenten en op verschillende plaatsen.

Wij richten deze oproep tot de wereld en tot heel de mensheid, als een gebed en aanmaning vanuit het heilig centrum der Orthodoxie. Wij smeken de Heer, verdeler van alle goed, Hij die ons het leven schonk op dit aards paradijs, om het hart der mensen te roeren, opdat wij het evenwicht van ons leefmilieu zouden respecteren. In al Zijn wijsheid en goedheid schonk Hij ons dit paradijs als erfgoed opdat wij en de generaties na ons mogen genieten van de zegeningen der goddelijke gaven en wij Hem daarvoor in onze gebeden dankbaar mogen zijn.

Wij bidden God die, in zijn Wijsheid, Vrede en Kracht, dit ondermaanse schiep, behoedt en leidt, wachtend op zijn heil op het einde der tijden, om ons leefmilieu te behoeden dat voortdurend bijdraagt aan het welzijn der mensen en vragen Hem dat Hij op afdoende wijze de goede werken van ons medemensen, die in die zin werken, zou leiden. En wij smeken Zijn Genade en zijn oneindige Barmhartigheid af over alle mensen, en vooral over hen die de schepping eerbiedigen en behoeden.

                                             + Bartholomeos van Constantinopel
vurige voorspreker voor u allen bij God.

Fanar, 1 september 2012

Paus Benedictus XVI herinnert aan Oecumenische initiatieven van Patriarch Athenagoras, en Pausen Johannes VVII en Paulis VI

Vaticaanstad, 28 juni 2012 VIS) – vanmorgen in het Vaticaan, in een traditionele vergadering voor de plechtigheid van Sts. Peter en Paul apostelen, Benedictus XVI ontving een delegatie gestuurd door Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I. De kerk van Rome en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel uitwisselingsbezoeken traditioneel voor de feesten van hun respectieve opdrachtgevers.
De delegatie, die een boodschap aan de heilige vader namens de Patriarch, was samengesteld uit Zijne Eminentie Emmanuel (Adenakis), metropolitan van Frankrijk en directeur van het Bureau van de orthodoxe kerk tot de Europese Unie; Zijn genade Ilias Katre, bisschop van Philomelion, U.S.A., en Rev. Paisios Kokkinakis van de Heilige Synode van het oecumenisch patriarchaat.

Z.E. Metropoliet Emmanouil van Frankrijk en Z.H. Paus Benedictus XVI

Benedictus XVI vertelde de groep dat de plechtigheid van Sts. Peter en Paul “geeft ons een gelegenheid om dank de heer voor de buitengewone werken die hij heeft bereikt en blijft bereiken door middel van de apostelen in het leven van de kerk.Hun prediking, verzegeld door de getuigenis van het martelaarschap, is de solide en duurzame basis waarop de kerk berust. Door te blijven trouw aan de nederlegging van geloof ze hebben doorgegeven aan ons, ontdekken we onze eigen gedeelde wortels”.
“In onze vergadering – zoals we aan de interventie van de glorieuze apostelen en martelaren Petrus en Paulus ons gebed dat toevertrouwen de heer… kan snel verlenen ons die gezegende dag waarin we kunnen delen het eucharistische brood – wij danken God voor de reis van vrede en verzoening die hij heeft veroorzaakt ons om samen te reizen. Dit jaar is de vijftigste verjaardag van de Raad Vaticanum II. …Het was tijdens deze Raad – bijgewoond, zoals u goed weet, door bepaalde vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat als broederlijke afgevaardigden – dat een nieuwe en belangrijke fase in de betrekkingen tussen onze kerken begon. Laten we de heer loven vooral voor de herontdekking van de diepgaande broederschap die ons verenigt, en voor de afgelegde deze jaren door de Gemengde Commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de Oosters-orthodoxe kerken, ook in de hoop dat het blijven zal om vooruitgang in de huidige fase”.
“Als we niet de verjaardag van Vaticanum II van de Raad vergeten, ik denk dat het recht om te wijzen op de persoon en de werken van de onvergetelijke Oecumenisch Patriarch Athenagoras toelicht, samen met zalige Johannes XXIII en dienaar van God Paulus VI, door die passie voor kerk eenheid die uit geloof in Christus, de heer voortvloeit, bevorderd belangrijke initiatieven die de weg naar hernieuwde betrekkingen tussen het Oecumenisch Patriarchaat en de katholieke kerk heeft geopend. Ik ben diep blij dat zijn heiligheid Bartholomeus I, met hernieuwde trouw en vruchtbare creativiteit, is voortzetting langs de weg die is ingeslagen door zijn voorgangers Athenagoras en Demetrios, en is bekend over de hele wereld voor zijn openheid voor de dialoog tussen christenen en zijn inzet voor de aankondiging van het evangelie in de moderne wereld “, de heilige vader gesloten.

Bron: ORTHOBEL – Press Office of the Orthodx Archiodese of Belgium

VIDEO: klik hier

XIVe Congres van de Orthodoxe kerk in West-Europa – 25 mei – 28 mei 2012

Straatsburg – Het XIVe Congres van de Orthodoxe Kerk in West Europa werd gehouden van 25 tot 28 mei 2012 te Straatsburg (Frankrijk), rond het thema: ”De waarheid zal u vrij maken”. Méér dan 600 deelnemers, waarvan vele jongeren, komende uit verschillende landen van Europa – zowel uit het Westen (België, Groot-Brittannië, Griekenland, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje) als uit het Oosten (Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Georgië) – hebben er elkaar ontmoet in een harmonieuze en vreugdevolle atmosfeer en er hun integratie en hun roeping om het apostolisch geloof in de schoot van de Westerse samenleving te beleven herbevestigd.
Dit XIVe Congres werd georganiseerd op initiatief van de Orthodoxe Fraterniteit in West-Europa onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat en Voorzitter van de Assemblee van Orthodoxe Bisschoppen in Frankrijk.
Vier plenaire conferenties, en een twintigtal ateliers, stonden de deelnemers toe om na te denken over het wezen zelf van de Kerk en de uitdagingen waartoe zij geroepen zijn. Alle jurisdicties aanwezig in West Europa waren er vertegenwoordigd. De deelnemers waren zeer tevreden over de kwaliteit van de bijeenkomsten, over de ernst en de sereniteit van de debatten, maar ook over de vernieuwing van de generaties en de behandelde thema’s. Het congres heeft zich duidelijk uitgesproken over de vier plenaire conferenties, die simultaan vertaald werden in het Frans, Engels, Duits en Nederlands.
Op zaterdagmorgen 26 mei 2012 werd er eerst in de kerk van de school een Goddelijke Liturgie gecelebreerd voorgegaan door Aartspriester André Fortunatto in concelebratie met zes andere priesters waar onder meer Aartspriester Peter Sonntag (Düsseldorf), Vader Bernard Peckstadt (Brugge) en nog vier anderen voorgingen.

Nadien was er de eerste conferentie gehouden door Noël Ruffieux, professor van literatuur en medestichter van de Franstalige parochie van Fribourg in Zwitserland, die er sprak met als thema “Een Groot en Heilig pan-Orthodox Concilie… zonder de gelovigen?”. Op een heel gestructureerde en doordachte manier gaf hij er een uitéénzetting over wat er tijdens dit concilie allemaal zou kunnen en moeten besproken worden. Zijn voordracht leidde tot het langste applaus van het congres, omdat hij sterk benadrukte dat het de ‘gewone’ orthodoxen zijn die zouden moeten aangeven welke thema’s op het komend concilie behandeld zouden moeten worden. Met alle respect voor de clergé, maar de ‘massa’ moet nu eens gaan beseffen dat zij de orthodoxen zijn en daarnaar gaan handelen, d.w.z. de rol van de leken moet veel duidelijker worden.

Na een stevig middagmaal in het restaurant van de universiteit van Straatsburg waren er eerst de workshops. Nadien was er de tweede conferentie die gehouden werd door archimandriet Syméon, higoumen van het klooster van de Heilige Silouan nabij Le Mans.

Hij hield er een heel mooie uitéénzetting over “Vrijheid en waarheid in het leven van de kerk”. Het was Vader Syméon ten voeten uit, allen werden zeer geroerd door zijn diep beleefde getuigenis van het werk van de Heilige Geest. “Heb elkander lief en doe wat je in liefde interkerkelijk kunt doen! Leef als mensen in liefde samen. Christus is voor alle mensen gekomen, Hij wil hen redden”. Deze eerste gevulde dag werd beëindigd met een avondmaal en gevolgd door de Vigilie in de mooie kerk van de Heilige Etienne, de kapel van het onderwijsinstituut waar het congres plaats vond.

De Orthodoxe Fraterniteit spant zich in om de  Orthodoxen in West-Europa – die nogal versnipperd zijn – bij elkaar te brengen, en ze waakt erover dat er van tijd tot tijd mogelijkheden worden geschapen tot herbronning en gebed. Dit, om beter te kunnen getuigen in de wereld van vandaag, die zich al te dikwijls niet meer bewust is van Gods aanwezigheid in de wereld, of die weerstaat aan Zijn Genade.

Dit gevoel van éénheid en universaliteit  hebben de deelnemers aan het XIVe Orthodox Congres in West-Europa op een intense wijze kunnen beleven  tijdens de Goddelijke Liturgie in de Protestantse kerk van de Heilige Thomas op zondag 27 mei 2012, feest van de éénheid en de verbondenheid, voorgegaan door Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, omringd van Aartsbisschop Nestor (hiërarch van het Russisch Patriarchaat in Frankrijk) en van Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat – België) en omringd door 7 priesters en 4 diakens. De Liturgie werd gevierd in verschillende talen maar voornamelijk in het Frans. Twee koren deden attent en effectief wat van hen verwacht werd.

Na het middagmaal had de derde plenaire conferentie plaats gehouden door Professor Christos Yannaras  (uit Griekenland) die er sprak over “Op weg naar de ware vrijheid”. Nadien was er terug mogelijkheid tot het bijwonen van een twintigtal workshops over verschillende onderwerpen.

Na deze workshops was er ook nog een herdenkingsmoment met getuigenissen  en projectiebeelden ter  nagedachtenis van Elisabeth Behr-Sigel (professor en schrijfster van vele boeken).  Zij speelde o.a. een belangrijke rol in het debat over de rol van de vrouw in de orthodoxe kerk en was een drijvende kracht achter ACAT, de internationale beweging tegen marteling en voor afschaffing van de doodstraf.

Tenslotte werd deze rijk gevulde dag beëindigd  met een plechtige vesperdienst, voorgegaan door Metropoliet Stephane (primaat van de orthodoxe kerk van Estonië), welke werd gecelebreerd in de prachtige RK kathedraal van Straatsburg. Het was een adembenemend mooie dienst, welke ook verzorgd werd door heel mooie koren. Bijzonder was, dat de bisschop van Straatsburg voor de eerste keer had toegestemd een orthodoxe dienst te houden in de kathedraal.

Op de slotdag, maandag 28 mei, werden de metten nog gecelebreerd in de kerk van de heilige Etienne (Stefan). Dit werd gevolgd door de vierde plenaire conferentie welke gehouden werd door Georges Nahas (uit Libanon).  Hij sprak er over de ethiek en vrijheid: een Orthodoxe benadering. Zijn tekst ging vooral over vrijheid en pseudo-vrijheid. Hoe met name in het zakelijke milieu de consument in de waan wordt gelaten vrij te zijn in zijn keuzen, terwijl er juist een onzichtbaar netwerk van keuzebeperkende voorwaarden over hem heen gelegd wordt. Dit in tegenstelling tot de echte vrijheid die het geloof biedt.

Verder waren er tijdens het congres verschillende stands opgezet en deze gaven informatie in verband met de Orthodoxie in Europa. Er was ook een boekenstand die zeer ruim voorzien was van orthodoxe werken.  In dit geval waren de meeste publicaties in het Frans. Diverse kloosters waren met stands vertegenwoordigd.

Tenslotte vergeten we niet dat dergelijke congressen ook de plaats zijn waar vriendschappelijke relaties worden aangeknoopt met mensen uit gans Europa: een onvergelijkbare rijkdom!

De Rooms-katholieke aanwezigheid werd onderlijnd door de persoon van de Bisschop van Straatsburg en verschillende priesters en leken. De RK priester, rector van het onderwijsinstituut, ontving als dank voor zijn spontane medewerking een fraaie ikoon van St Etienne. Hij beantwoordde het dankwoord op buitengewone en ontroerende wijze, aangevend hoe verheugd hij was over de orthodoxe presentie in zijn school en kerk en hoezeer kerken over en weer moeten leren op positieve wijze met elkaar om te gaan.

Op het einde van het Congres was er Aartspriester Jean Gueit die de slotzitting hield.  Ditmaal begon hij heel rustig, maar al snel kwam hij –als gebruikelijk- in razend tempo tot behartenswaardige opmerkingen en conclusies.

De integrale teksten van dit congres zullen over enkele maanden verschijnen in het franse blad Contacts en mogelijk ook in andere publicaties.

Vader Bernard Peckstadt i.s.m. Arent-Johannes van Sminia

14de West-Europees Orthodox congres
Straatsburg 25 – 28 mei 2012

Enkele indrukken van de Belgische delegatie

Het heeft mij ten zeerste verheugd dat we met een kleine delegatie vanuit  parochies van Gent en Brugge hebben kunnen deelnemen aan het 14de West-Europees orthodox congres te Straatsburg. Het waren onvergetelijke dagen die we daar hebben mogen beleven juist na het Feest van Hemelvaart en reeds toeziend naar het grote Feest van Pinksteren. Met meer dan 600 deelnemers komende uit Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Groot-Brittannië en nog vele andere landen.

Men woonde daar heel degelijke conferenties bij alsook “workshops” met een groot aantal sprekers en in verschillende talen. Keuze genoeg voor ieders wat. We namen er deel aan de mooie liturgische Diensten, welke in heel mooie kerken van de stad Straatsburg werden gevierd. Deze diensten waren prachtig verzorgd, in een heel mooie harmonie verdeeld over een 4 tal koren, die  voornamelijk in de lokale talen zongen, meer bepaald in het Frans, het Duits en het Arabisch.

Kortom het was een bevestiging van een levendige lokale orthodoxe kerk uit het Westen. De sfeer en de contacten die we konden hebben met zoveel orthodoxen uit verschillende parochies uit Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, en andere landen,  was uiterst verrijkend.

Ik ben ook heel blij te mogen zien dat men aan onze congressen een echt West-Europees karakter wil geven :  de Diensten in de verschillende talen, en alle conferenties welke op een schitterende manier simultaan vertaald werden in het Nederlands, het Duits en het Engels. Verder was ik heel blij te mogen zien dat er nog enkele personen aanwezig waren die er reeds waren van bij de eerste congressen georganisseerd door de Fraterniteit van West-Europa, zoals Vader Jean Gueit, de families Sollogoub, Vader Ignace Peckstadt, Nicolas Behr, Nadine Arnould, Vsevolod Goussef, enz… Zij blijven steeds met veel kracht getuigen van het belang van deze broederschap die we hebben mogen beleven zoals het in het begin was. Het zijn zij die ons nog steeds steunen om hiermede verder te gaan.

Daarenboven ben ik heel blij te zien dat er een belangrijke nieuwe generatie actief meewerkt, waarvan er heel wat thans priester of diaken zijn geworden of gewoonweg op één of andere manier actief zijn in onze kerken.

Dank zij hun prestaties in andere organisaties zoals de ACER, Syndesmos, de Orthodoxe jongeren van België en Nederland enz.. hebben zij ook  een heel goede ervaring en getuigen zij allen van dezelfde broederschap als deze welke men vindt in de Orthodoxe Fraterniteit. Het is belangrijk dat we ook met deze groep verder de beste banden kunnen onderhouden om aldus verder te kunnen zorgen voor de Orthodoxie van morgen. We moeten ons blijven inzetten en ons vooral bewust zijn van die “Orthodoxie van morgen.”

Daarom is het ook zo belangrijk dat we de lokale talen in onze parochies gebruiken, een taal welke de jongeren en kinderen op school leren. We moeten kunnen getuigen van een “lokale” Orthodoxe Kerk, vanwaar uit we allen als christenen dezelfde warme boodschap van Christus’ mogen brengen, gevoed door dezelfde Orthodoxie, niettegenstaande wij soms van verschillende afkomst zijn,  Russische , Griekse, Roemeense, of Belgische afkomst. Laten we vooral samen met vele anderen steeds verder bidden en samen werken om steeds te getuigen van een éne Orthodoxe Kerk.

Tenslotte dank aan allen, de organisatoren van het congres, de sprekers, vertalers en al diegenen die hun steentje hebben bijgedragen voor het welslagen van dit onvergetelijk congres. En met name ook de jonge, onvermoeibare stewards. Nog vele jaren aan allen! Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!

Vader Bernard Peckstadt

VERDER OVER DIT CONGRES:

RADIO ORTHODOXIE (VRT) over Orthodox Congres in Straatsburg: “DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN”

In mei 2012 had in Straatsburg een groots Congres plaats van de Orthodoxe Kerk in West-Europa met als thema: ‘de waarheid zal u vrijmaken’. Dit driejaarlijks congres bracht ruim 600 orthodoxe christenen bijeen uit diverse landen van West-Europa, waaronder uit België. Vader Bernard Peckstadt, priester in Brugge en Oostende, en David den Boer, theoloog woonachtig te Parijs, geven hun indrukken weer.

Luister hier online: klik hier

Luister op de Radio 1 (VRT: donderdag 7 juni 2012 om 20u03).
Productie: Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat)

© Orthobel – juni 2012

Voor meer foto’s van dit congres: klik hier

 

 

 

 

 


 

Z.A. de Oecumenisch Patriarch Bartholomeos ontvangt hoge onderscheiding in Middelburg

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos heeft op zaterdag 12 mei in de Nieuwe Kerk in Middelburg de prestigieuze Internationale Four Freedoms Award 2012 ontvangen. Deze uitreiking gebeurde in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Beatrix en Minister-President Drs. M. Rutte.

De prijzen zijn vernoemd naar de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt noemde in een speech tot het Congres in 1941: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. De Awards worden in de oneven jaren in New York uitgereikt, in de even jaren in Middelburg. De voorouders van president Franklin D. Roosevelt kwamen uit Zeeland.

Oud-president Lula da Silva van Brazilië ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid in zijn land. Om gezondheidsredenen kon hij zelf niet naar Middelburg komen.

Tv-zender Al Jazeera kreeg de Award voor vrijheid van meningsuiting, voor de inspanning om onafhankelijk nieuws te brengen en voor de inzet voor vrijheid van informatie.

De Iraakse vice-premier Al-Shahristani kreeg de onderscheiding voor vrijwaring van angst voor zijn inspanningen bij de overgang van dictatuur tot democratie in Irak.

De prijs voor vrijheid van godsdienst werd uitgereikt aan Z.A. Oecumenische Patriarch Bartholomeus van Konstantinopel, Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I is genomineerd voor zijn inzet voor het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, zowel voor de bevolking van zijn geboorteland Turkije als voor de volkeren van Midden- en Oost-Europa. Samen met de Paus van Rome ondersteunt hij de dialoog gericht op verzoening tussen Christenen, Moslims en Joden. Daarbij veroordeelt hij consequent elke vorm van fanatisme. Patriarch Bartholomeos is niet alleen begaan met de geestelijke wereld, maar maakt zich al vele jaren zorgen over klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, beschikbaarheid van schoon water en excessieve consumptie. Hij wordt daarom ook wel ‘de groene Patriarch’ genoemd.

De Indiase Ela Ramesh Bhatt kreeg de Freedom From Want Award: de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek. Zij zet zich in voor gelijke kansen voor vrouwen in India.

Uitreiking Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards
12 mei 2012 te Middelburg.

Samen met de Belgische Consul Generaal voor Nederland, Mr. Philippe Leroy, advocaat aan de balie te Gent, hadden we de eer en het genoegen aanwezig te zijn op 12 mei 2012 te Middelburg in de Nieuwe Kerk voor de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards, in aanwezigheid van hare Majesteit Koningin Beatrix, onder andere aan ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos.
Toevallig bij onze aankomt in de Nieuwe kerk hebben we er onze geliefde Patriarch ontmoet met aan hartelijke begroeting, evenals Metropoliet Panteleimon en Mgr. Athenagoras van Sinope.
De zitting had plaats om 11 uur, en er werden 5 Awards toegekend aan:

Al Jazeera, bekende onafhankelijke Arabische radiozender, Z.A.H. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, ons goed bekend, Mevrouw Elsa Ramesh Bhatt uit India, grondlegster van de kleine economische activiteiten voor arme vrouwen, Dr. Hussain Al-Sharristani, grondlegger van democratische waarden en inzet voor een vrij Irak, Luiz Inacio Lula da Silva (afwezig wegens ziekte), President van Brazilië voor zijn inzet voor een sociale en economische gerechtigheid.

Mevrouw Anna Eleonor Roosevelt heeft de voorstelling voor haar rekening genomen van ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en Zijn verdiensten om met een Award te worden bekroond, waarna ze samen met Monseigneur Athenagoras van Sinope het lint met de beeltenis van wijlen President Franklin D. Roosevelt Hem hebben omgedaan.
In haar laudatio had Mevrouw Anne Eleonor Roosevelt het over de persoonlijke ervaring van Z.A.H voor de inspanningen die hij in het kader van de opbouw van de vrede biedt en de voortdurende dialoog die Hij onderhoudt met de Christelijke, Islamitische en Joodse gemeenschappen, en de verzoening die hij wenst te bevorderen met die diverse gemeenschappen, alsook van Zijn niet aflatende inzet voor het milieu ( Hij wordt vaak de Groene Patriarch genoemd).

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos met Hare Majesteit Koningin Beatrix

Z.A.H. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos had het in Zijn dankwoord over de drie dimensies van Zijn roeping, te weten de moeilijke roeping voor de uitdrukking en het uitdragen van het Orthodox geloof opgedaan in Zijn geboorteland, het Eiland Imbros, en de nog steeds gesloten theologische school van Halki (gesloten door de Turkse overheid sedert meer dan veertig jaar).
De tweede dimensie is deze van de zending van het Oecumenisch Patriarchaat, gedreven door een vrije relatie met anderen, waarin vrijheid centraal staat, en op deze planeet, door God geschapen, er plaats is voor iedereen (daarbij verwijzend naar de tragedie van 11 september in New York op ground zero).
De derde dimensie is het waarderen van de schoonheid van Gods schepping, en dat de zogezegde ecologische crisis geen economische of technologische crisis is maar een spirituele en ethische crisis waarvan we ons bewust moeten zijn.

Tenslotte dat niemand het recht heeft om het fundamenteel geboorterecht van iedereen en het recht om zich vrij te ontplooien tegen te houden, en het onderdrukken van de religieuze vrijheid het ontkennen van het menselijk leven betekent.
De toehoorders waren zeer onder de indruk van de toespraak van ZAH de Oecumenische Patriarch Bartholomeos. Na de plechtigheid was er gelegenheid om de laureaten te groeten tijdens een zeer mooie en rijkelijk voorziene receptie.

Paul Remerie

Een videoverslag vindt u bij Omroep Zeeland.

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangt in Middelburg De International four freedoms award 2012

Middelburg (Nederland) – Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, primus inter pares van de Orthodoxe Kerk wereldwijd, ontvangt op zaterdag 12 mei 2012 in de Nieuwe Kerk in Middelburg de prestigieuze Internationale Four Freedoms Award 2012. De uitreiking gebeurt in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Minister-President Drs. M. Rutte.

Het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute kent deze onderscheiding toe aan personen die op mondiaal niveau een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. De Awards worden dit jaar tevens uitgereikt aan de Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, televisiekanaal Al Jazeera, mevrouw Ela Ramesh Bhatt en de Irakese Vice-Premier en Minister van Energie Hussain al-Shahristani.

Het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute heeft de Four Freedoms Awards 2012 toegekend op grond van onderstaande argumentatie.

Freedom of Worship

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I is genomineerd voor zijn inzet voor het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, zowel voor de bevolking van zijn geboorteland Turkije als voor de volkeren van Midden- en Oost-Europa. Samen met de Paus van Rome ondersteunt hij de dialoog gericht op verzoening tussen Christenen, Moslims en Joden. Daarbij veroordeelt hij consequent elke vorm van fanatisme. Patriarch Bartholomeos is niet alleen begaan met de geestelijke wereld, maar maakt zich al vele jaren zorgen over klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, beschikbaarheid van schoon water en excessieve consumptie. Hij wordt daarom ook wel ‘de groene Patriarch’ genoemd.

International Four Freedoms Award 2012

Luiz Inácio Lula da Silva, oud-President van Brazilië (2003-2010) en vakbondsman in hart en nieren, ontvangt de International Four Freedoms Award 2012 voor zijn vastberaden inzet voor sociale en economische rechtvaardigheid voor de bevolking van Brazilië en zijn internationale politiek die zich richtte op vrede en verzoening. Lula’s niet aflatende strijd tegen armoede in Brazilië is nog steeds een bron van inspiratie voor zowel bevolkingsgroepen als wereldleiders.

Freedom of Speech and Expression

De onderscheiding voor vrijheid van meningsuiting is aan Al Jazeera toegekend voor zijn inzet voor de vrijheid van informatie en voor zijn inspanning om onafhankelijk, onpartijdig nieuws te brengen voor een internationaal publiek, ook in regio’s die tot dan toe onderbelicht bleven en waar de bevolking minder toegang had tot nieuws. Ondanks verzet van met name Arabische leiders groeit het respect voor de wijze waarop Al Jazeera’s verslaggevers hun werk doen. Al Jazeera Satellite Channel is opgericht op 1 november 1996, nadat de BBC haar Arabische televisiestation sloot. In 2006 startte de Qatarese zender met Al Jazeera English, inmiddels een wereldwijd geaccepteerde nieuwszender. De onderscheiding voor Al Jazeera wordt in ontvangst genomen door directeur-generaal Z.E. Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohamed al-Thani.

Freedom from Want

Ela Ramesh Bhatt ontvangt de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek voor haar inzet voor grote groepen arme en onderdrukte vrouwen in India. Vastberaden en toegewijd zet Bhatt, de ‘gentle revolutionary’ zich in voor een van de meest fundamentele rechten van de mens, de vrijwaring van gebrek. Zij richtte in 1972 de Self Employed Women’s Association (SEWA) op en twee jaar later de Cooperative Bank of SEWA. Beide organisaties bieden vrouwen in India, het land van het kastenstelsel, kansen te werken onder rechtvaardige omstandigheden of zich zelfstandig te vestigen, waardoor financiële onafhankelijkheid en respect en aanzien binnen hun bereik komt.

Freedom from Fear

De onderscheiding voor vrijwaring van angst wordt toegekend aan Hussain al-Shahristani, vice-Premier en Minister van Energie in de Irakese regering, voor zijn inzet en inspanningen om Irak te helpen bij zijn hervorming van dictatuur tot een vrije, welvarende en stabiele democratie. Na een 11 jaar durende gevangenschap in Abu Ghraib-gevangenis (1980) onder het bewind van Saddam Hussein, wist Al-Shahristani tijdens de Golfoorlog te ontsnappen en te vluchten naar Canada. Al-Shahristani, nucleair wetenschapper, werd opgepakt voor zijn ‘religieuze activiteiten’ en zijn weigering om mee te werken aan het bouwen van een nucleair wapenarsenaal. In 2006 werd hij benoemd tot Minister van Olie. Al-Shahristani’s inzet voor politieke en religieuze vrijheid voor alle Irakezen hebben hem geliefd gemaakt bij zijn landgenoten en hebben ook in de internationale gemeenschap respect en erkenning afgedwongen.

+ + +

De Four Freedoms Award is vernoemd naar de Amerikaanse President Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgesproken in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. De vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute en de Roosevelt Stichting willen, door de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de onschatbare waarde benadrukken van vrijheid, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.

Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wier inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon die zijn functie, zijn persoonlijkheid en zijn invloed langdurig heeft aangewend ten dienste van de menselijke vrijheid in al zijn facetten. In 2002 werd deze International Four Freedoms Award toegekend aan Nelson Mandela, in 2004 aan Kofi Annan, in 2008 aan Richard von Weizsäcker en in 2010 aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is er vier keer een International Four Freedoms Award als speciale prijs uitgereikt. Oud-premier Ruud Lubbers ontving zo’n speciale prijs in 1995.

BIOGRAFIE VAN PATRIARCH BARTHOLOMEOS : KLIK HIER

Bron: Officiële web-site Orthodox Aartsbisdom van België

3e Bijeenkomst Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB)

Brussel – De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op donderdag 26 januari 2012 in vergadering bijeengekomen, te Brussel, in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, Charbolaan 71, en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat). Naast de voorzitter waren aanwezig: Aartsbisschop Simon, onder- voorzitter (Patriarchaat van Moskou), Aartsbisschop Gabriël van Komana, (Exarch van de parochies van Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Luka (Patriarchaat van Servië), Metropoliet Joseph, penningmeester (Patriarchaat van Roemenië), Aartsbisschop Michel (Russische Kerk buiten de grenzen – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Maximos van Evmenia (Oecumenisch Patriarchaat) en Bisschop Athenagoras van Sinope, secretaris (Oecumenisch Patriarchaat).

Het betreft de derde bijeenkomst van de OBB sinds diens oprichting in juni 2010. De Conferentie had het onder meer over de diverse kerkelijke commissies, hun opzet, hun samenstelling en hun doeltreffendheid. Ze is eveneens overgegaan tot de oprichting van nieuwe commissies, waaronder een algemene commissie voor de interchristelijke en interreligieuze dialoog, een pastorale commissie, een commissie voor de jongeren en studenten, een commissie voor de vertaling en uitgave van liturgische teksten, een commissie media en communicatie, dit alles om nog beter te beantwoorden aan efficiënte coördinatie van het pastoraal werk en de uitdagingen van de moderne samenleving.
De Conferentie had eveneens veel aandacht voor de verdere organisatie en het kerkelijk leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland. Er was ook tijd voor uitwisseling van informatie, raad en bezorgdheid betreffende de Orthodoxie in de drie landen van de Benelux. In deze geest werden de werkzaamheden van deze vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux tot een goed einde gebracht.

Deze Conferentie werd opgericht gevolg gevend aan een beslissing genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen te Chambésy (Genève) in juni 2009.

In de drie landen van de Benelux zijn er twaalf orthodoxe bisschoppen die een pastorale verantwoordelijkheid hebben. Deze derde bijeenkomst van het OBB had plaats in een geest van eenheid, broederschap en goede verstandhouding.

26 januari 2012

Voor meer foto’s: klik hier

Kerstboodschap van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Prot. 1192

+ B A R T H O L O M E O S

DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP
VAN CONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME,
EN OECUMENISCH PATRIARCH,

AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK:
GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID ZIJ U,
VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN BETHLEHEM GEBOREN IS.

Christus wordt opnieuw geboren en de Engelen zingen opnieuw:
“Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, welbehagen onder de mensen.” (Luc. 2:14-15)

Geliefde broeders in het ambt en kinderen in de Heer,

Engelen zingen deze drie grootse verkondigingen. Het merendeel van de mensen viert misschien wel Kerstmis, maar zij kunnen de betekenis van deze engelenhymne niet vatten. Men vraagt zich af of God tegenwoordig werkelijk door de mensen geprezen wordt en waarom Hij zou moeten worden geprezen. Want waar kunnen we op aarde die aangekondigde vrede vinden en waarom moet de hedendaagse mensheid in welbehagen leven?
Werkelijk, de meerderheid van de mensen verheerlijkt God niet, noch door daden, noch met de lippen. Velen twijfelen aan het bestaan van God en aan Zijn aanwezigheid in hun leven. En er zijn zelfs veel mensen die God verantwoordelijk stellen voor al het slechte wat hun overkomt. Maar degenen die op deze manier verontwaardigd zijn over God, maken een grote vergissing, omdat het kwade niet uit Hem voortkomt. Het tegenovergestelde is waar. De vleeswording van de Zoon en het Woord van God uit liefde voor de mensen en de daarop volgende gebeurtenissen van Zijn kruisiging en Zijn opstanding, herscheppen in de gelovige de oorspronkelijke schoonheid en schenken hem het eeuwige leven en de vrede die alle verstand te boven gaat, en maken hem tot mede-erfgenaam van het eeuwige koninkrijk van God. Deze daad van Gods ontferming omvat wel de uiterste vernedering, maar is uit zichzelf een voldoende reden dat Hij boven alles verheerlijkt wordt.
Ook al wordt God in de harten van veel mensen niet verheerlijkt, toch wordt aan Hem Die in den hoge woont eer gebracht door de hele schepping en door de mensen die deze gebeurtenissen wel opgemerkt hebben. Dankbaar roepen ook wij daarom met de Engelen het “Eer aan God in den hoge” om de grootsheid van Zijn werken en Zijn onbevattelijke liefde voor ons.
Er ligt echter ook een vraag bij de tweede uitroep van de engelen: “en vrede op aarde”. Hoe kan er vrede op aarde zijn, wanneer bijna de helft van onze planeet in oorlog is, of zich op oorlog voorbereidt? De lieflijk klinkende uitroep van de Engelen “vrede op aarde” is zeker op de eerste plaats een belofte van God. Want indien de mensen de weg volgen die het geboren Kind hun wijst, zullen ze de innerlijke vrede bereiken en een vreedzame samenleving. Jammergenoeg komt een groot deel van de mensen onder de indruk van de strijdbazuinen en laat zich meetrekken en verhardt hun hart bij het horen van de belofte van vredig leven. We hebben het natuurlijk niet alleen over de extremisten die naar wapens grijpen, maar vooral over al degenen die in botsing komen met hun medemensen en deze aanvallen, in plaats van vriendelijke gesprekken met hen te hebben, en die er op uit zijn hun tegenstanders te vernietigen. Zo is er een soort oorlog gaande tussen de leden van tegengestelde maatschappelijke groeperingen van allerlei soort, over nationaliteit, politieke partij, vakbonden, economie, ideologie, godsdienst, sport e.d. . De mentaliteit van de leden van die groeperingen richt zich op het bestrijden van de andersdenkenden en niet op vredige verzoening, zoals zou moeten. Dat neemt echter de waarheid niet weg van de uitroep van de Engelen, dat er werkelijk vrede op aarde zal heersen door de Geboorte van Christus en het aanvaarden van Zijn onderricht. Christus is gekomen om vrede te brengen. Als deze vrede niet heerst in onze wereld, komt dat door de mensen die deze vrede niet aannemen en niet willen beleven, en ligt dat niet aan God, Die deze vrede aanbiedt.
Nu het een feit is, dat dit de houding is van de tegenwoordige mensen tegenover God en tegenover de door Hem aangeboden vrede, is het ook niet vreemd dat het welbehagen onder de mensen een zeldzaamheid is. Gods goede gezindheid tegenover de mensen is een gegeven feit. Deze gezindheid heeft goede gevolgen met een uitwerking op alle mensen, maar die vooral merkbaar is bij degenen die de bovengenoemde verkondigingen van de Engelen in de praktijk aanvaarden. Dit in tegenstelling tot degenen die deze verkondigingen ontkennen, en die zich overgeven aan uitbuiting en elkaar verslinden. Voor hen zijn de gevolgen in hun leven een crisis vol spanning, een economische crisis en een crisis wat betreft het doel van hun bestaan en een existentiële onzekerheid.
Geliefde broeders en kinderen in de Heer,

Wat de Engelen verkondigden bij de Geboorte van de Heer is dus allemaal goed, ook voor deze tijd, en dit wordt in volheid ervaren door hen die geloven in Jezus Christus als Godmens en Redder van de wereld. Laten wij van nu af aan een begin maken om Kerstmis te vieren zoals dat behaagt aan onze weldoende God, om op aarde en in onze harten de onovertroffen Vrede te ervaren en Gods liefdevolle welbehagen voor ons. Laten wij er voor zorgen dat wij personen worden, die een liefdevolle relatie hebben met God en onze medemensen, zodat wij van individu tot persoon worden. Laten wij het masker afleggen van de egoïstische individu, die van God en Zijn beeld, de medemens, de naaste, is losgescheurd en afgebroken. Laten wij onze opdracht vervullen om Gods gelijkenis in ons te herstellen door een levend geloof in Hem. Laten ook wij de engelenboodschap uitdragen naar de mensheid die zo vreselijk lijdt en die de Vrede en het welbehagen niet kan vinden op de gebruikelijke manier. De enige weg die ons bevrijdt van oorlog, economische crisis en van wat voor crisis dan ook, is onze Heer Jezus Christus, Die ons verzekerd heeft dat Hij de weg is en de waarheid en het leven. Laten wij dus met heel ons hart Jezus Christus verheerlijken Die tot ons is neergedaald, Die in den hoge is en onder ons leeft. Laten wij samen met de Engelen verkondigen dat de vrede bereikbaar is en werkelijk bestaat op aarde en in onze harten, omdat wij met God verzoend zijn zoals het Zijn welbehagen was, door Zijn Vleeswording, door Zijn Geboorte in de kribbe.

Geliefde broeders en kinderen in de Heer, laten wij dus de vreugde beleven van de Geboorte van Jezus Christus en de voorsmaak proeven van al het goede voor ons mensen, dat verkondigd wordt door de drievoudige boodschap van de Engelen.
Het zij zo.

+ Bartholomeos van Constantinopel,
vurige voorspreker voor u allen bij God.
Fanar, Kerstmis 2011.