Nieuwsberichten

Patroonfeest van de parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent

Gent – Op zondag 27 november 2011 vierde de Parochie van de Heilige Apostel Andreas de Eerstgeroepene van Gent haar parochiefeest. Tevens was het de 39ste verjaardag van de stichting van deze parochie. De liturgische viering werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België in concelebratie met Bisschoppen Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet, en met de Aartspriesters Ignace Peckstadt (Gent) en Silouan Osseel (Eindhoven), en de Oikonoom Dominique Verbeke (Gent), alsook met de Diakens Ciprian Popescu (Schaarbeek) en Victor Yudin (Leuven).
Op het einde van de metten bij het zingen van de Doxologie omringden de priesters en diaken de Aartsbisschop die in het midden van de kerk plaats genomen had. Eerst was er nog Artoklasia of “de zegening van de vijf broden”. Nadien begon de Pontificale Liturgie waarbij onze Metropoliet PANTELEIMON voorging.
Op het einde van de Goddelijke liturgie werd Vader Dominique verheven tot de waardigheid van ‘Oikonomos’ waarbij hij voortaan het voorrecht heeft een ‘epigonation’ en ‘bortskruis’ te dragen. Mgr Panteleimon wist de menigte van gelovigen te zeggen hoezeer hij waardeert dat Vader Dominique rimpelloos werkt in de schoot van onze Orthodoxe Kerk in België, niet alleen als priester verbonden aan de Parochie van Gent, maar vooral ook als inspecteur van het orthodox godsdienstonderwijs in de officiële scholen van de Vlaamse Gemeenschap. Hij zei daarbij dat hij dit werkt volbrengt in gehoorzaamheid en harmonie! Vader Dominique Verbeke werd door Metropoliet Panteleimon tot diaken gewijd op de Zondag van de Orthodoxie van het jaar 1991 te Brussel en eind december van het jaar 2000 te Gent. Voordien was hij – en dit sinds 1975 – een trouwe lector en enige tijd zelfs koorleider van de Parochie. Voor het orthodox godsdienstonderwijs staat hij in sinds 1989. De waardigheid van ‘oikonomos’ is een eretitel voor gehuwde priesters, net onder deze van ‘aartspriester’ of ‘protopresbyter’.
Na de feestelijke Goddelijke Liturgie hield Metropoliet Panteleimon een toespraak van erkentelijkheid en vreugde gericht aan Aartspriester Ignace Peckstadt, rector van de Parochie, die dit jaar zijn 85e verjaardag mocht vieren. De Metropoliet prees het grootse werk van Vader Ignace en dankte hem voor alles wat hij gedaan heeft voor de Orthodoxe Kerk in België, voor ons Aartsbisdom en voor de inplanting van de Orthodoxie in Vlaanderen. Tenslotte zong het zong het koor “Ton Despoti” voor onze Metropoliet. Zoals naar gewoonte werd iedereen uitgenodigd tot de broederlijke agapen. Onze Aartsbisschop werd verwelkomd door Vader Ignace die de Aartsbisschop dankte voor alles wat hij voor de Orthodoxe Kerk in België en voor onze orthodoxe parochies doet. Na de feestelijke Goddelijke Liturgie volgden er feestelijke Agapen in de bovenzaal

Constantinopel: Verkiezing van drie nieuwe Bischoppen

Constantinopel – Op 3 november 2011 heeft de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat 3 nieuwe metropolieten verkozen:

  •  Bisschop Savas van Troas, hulpbisschop van de Aartsbisschop van Amerika,werd verkozen tot Metropoliet van Pittsburgh (Verenigde Staten);
  • Archimandriet Konstantinos Tsilis tot eerste Metropoliet van Singapore.
  • Archimandriet Arsenios Kardamakis tot nieuwe Metropoliet van Oostenrijk.

1. Wijding van de eerste Metropoliet van Singapore
Op 21 november 2011 had in de Kerk van de Moeder Gods te Pera (Constantinopel) de bisschopswijding plaats van de eerste Metropoliet van Singapore, Mgr Konstantinos Tsilis, die op 3 november door de Heilige Synode was verkozen. Deze viering werd voorgegaan door Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos in concelebratie met Metropolieten leden van de Heilige Synode en andere die voor de gelegenheid naar Constantinopel waren afgezakt. Metropoliet Konstantinos van Singapore was tot op heden Vicaris Generaal van het Aartsbisdom van Hong Kong en is de broer van de Metropoliet van Hong Kong, Mgr Nektarios. Tot het Aartsbisdom van Singapore behoren: Singapore, Indië en Indonesië.

2. Wijding van de nieuwe Metropoliet van Oostenrijk
Op 30 november 2011 had in de Patriarchale Kerk van de Heilige Georgios in de Fanar (Constantinopel) de bisschopswijding plaats van de nieuwe Metropoliet van Oostenrijk, Mgr Arsenios Kardamakis, die op 3 november door de Heilige Synode was verkozen. Ook deze viering werd voorgegaan door Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos in concelebratie met Metropolieten leden van de Heilige Synode en andere die voor de gelegenheid naar Constantinopel waren afgezakt. Metropoliet Arsenios van Oostenrijk was tot op heden Vicaris Generaal van het Aartsbisdom van Frankrijk en volgt de onlangs overleden Metropoliet Michael Staïkos op. Tot het Aartsbisdom van Oostenrijk behoort ook Hongarije.

3. Op 2 december 2011 heeft de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat 1 nieuwe hulpbisschop voor de Aartsbisschop van Amerika verkozen:
– Archimandriet Sevastianos Skordallos werd verkozen tot Bisschop van Zila. Zijn bisschopswijding zal plaats hebben op zaterdag 17 december 2011 in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid in New York, voorgegaan door Aartsbisschop Dimitrios van Amerika.

20e verjaardag van de verkiezing van onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos I


Onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos I, Aartsbisschop van de Kerk van Constantinopel en ‘primus inter pares’ (eerste onder de gelijken) in het bisschopsambt van de Orthodoxe Kerk, heeft op 22 oktober laatstleden, de 20e verjaardag gevierd van zijn verkiezing aan het hoofd van het Oecumenisch Patriarchaat. Het is op diezelfde dag in 1991 dat hij Oecumenisch Patriarch Dimitrios I heeft opgevolgd, die overleed op 2 oktober van ditzelfde jaar.

Na afloop van de viering van de plechtige eucharistische Liturgie in de patriarchale kathedraal Sint Georges in de Fanar, op 23 oktober, waar ook de primaten van de Kerken van Servië en Georgië deelnamen alsook de primaat van de orthodoxe Kerk van Albanië, Aartsbisschop Anastasios van Tirana, de leden van delegaties van vele andere orthodoxe Kerken alsook vele bisschoppen van het Oecumenisch Patriarchaat , residerend in Turkije en uit het buitenland, heeft Bartholomeos I de felicitaties van de gasten in ontvangst genomen, de leden van de Heilige Synode, de orthodoxe bisschoppen die in Turkije resideren, en van geheel het personeel van de Fanar, zetel van het patriarchaat. Waren ook aanwezig: de ambassadeur van de Verenigde-Staten alsook de Consul van Griekenland, van Rusland en van Ukraïne die op post zijn in Istanbul.

De avond van de 21e oktober 2011, tijdens een officieel diner aangeboden door de Vereniging van Archonten Heilige Apostel Andreas, die de weldoeners van het Oecumenisch Patriarchaat groepeert, heeft Aartsbisschop Dimitrios van Amerika een bilan opgemaakt van de dingen die de Oecumenische Patriarch Bartholomeos heeft verwezenlijkt in de loop van de twintig jaar aan het hoofd van de Kerk van Constantinopel en heeft de wens uitgesproken dat hij nog vele jaren zijn werk mag voortzetten ten voordele van de Orthodoxe Kerk en haar uitstraling doorheen gans de wereld. Hij heeft met name de nadruk gelegd op de rol van Patriarch Bartholomeos op de hervatting van het voorbereidend proces van het komende Panorthodox Concilie. Vervolgens heeft hij lezing gegeven van de verschillende gelukwensen, waaronder deze van de Turkse President Abdullah Gül, van de Eerste Minister, Recep Tayyip Erdogan, van de President van de Verenigde-Staten, Barack Obama en van Staatssecretaris Hillary Clinton. In zijn toespraak heeft Patriarch Bartholomeos een woord van dank gericht aan God voor de vreugden en de smarten die hij gekend heeft gedurende deze twintig jaar, maar ook door te bevestigen dat hij zijn dienst wenst voort te zetten, “om zonder ophouden olie te blijven gieten in de lamp van de Orthodoxie”

Patroonsfeest van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland).

Op zaterdag 10 september 2011 vierde het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods plechtig zijn patroonsfeest. Het feest wordt normaliter gevierd op 8 september, maar meestal verplaatst naar de dichtstbijzijnde zaterdag.

Pontificale Liturgie voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope (Hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van België)
De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België, in concelebratie met 9 priesters en 2 diakens van de Aartsbisdommen van België en dit van Duitsland: Archimandriet Theofanis (Dusseldorf), de Aartspriesters Spyridon Apostolakis (Brussel), Panagiotis Moschonas (Schaarbeek), Emmanuel Kazilas (Genk) en Spyridon Tsekouras (Mons), Oikonomos Bernard Peckstadt (Brugge), de Priesters Josef Moes (Eindhoven), Arkadi Vernikov (Eindhoven) en Georgios Perris (Utrecht), alsook Aartsdiaken Emmanuel Mavrogiannakis (Brussel) en Diaken Ciprian Popescu (Schaarbeek). Onder de aanwezige priesters vermelden we nog: Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal; en de Vaders Nikolaos Palamianakis (Luik), Diomidis Doulgerakis (Houthalen), Zacharias Malliarakis (Molenbeek), Nikolaos Diakostavrianos (Charleroi), Dimitrios Stamatakis (Etterbeek)…

De artoklasia: zegening van de vijf broden de olie en de wijn.
Bisschop Athenagoras vertegenwoordigde er Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, die de dag voordien naar Griekenland gereisd is voor de begrafenis van zijn voorganger, de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos (Mgr Panteleimon werd vergezeld van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia en Oikonomos Angelos Kamalidis van de Parochie van Antwerpen).
Na de Goddelijke Liturgie werd in de tuin van het klooster een ‘Artoklasia’ (zegening van de vijf broden) gevierd, evenals een ‘Trisagion’ (gedachtenis) voor Metropoliet Emilianos Zacharopoulos die de eerste Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg was en deze dag ten grave werd gedragen. Honderden gelovigen kwamen uit Nederland, België en Duitsland om deel te nemen aan dit kloosterfeest. De zusters deden alles wat zij konden om iedereen op de juiste manier te verwelkomen. In de namiddag werd nog een ‘Paraklisis’ (smeekgebed aan de Moeder Gods) gezongen voor de overste van het klooster, Moeder Maria, die in het ziekenhuis werd opgenomen.
Het klooster werd door Moeder Maria gesticht in 1988. Ze is Nederlandse maar verbleef lange jaren in Servië en Griekenland, in verschillende monastieke gemeenschappen. Het klooster telt nu zes zusters, die afkomstig zijn uit verschillende landen van de wereld.
Voor meer foto’s: Klik hier