Kerstboodschap van Z.A. de Oecumenische Patrairch Bartholomeos

B A R T H O L O M E O S

 DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
HET NIEUWE ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH,

AAN ALLE GELOVIGEN VAN DE KERK: GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE ZIJ U,
VAN CHRISTUS DE HEILAND, DIE IN BETHLEHEM GEBOREN IS.

Geliefde Broeders en Kinderen in de Heer:

“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven”(Jesaja 9,5)

Met enthousiasme en vreugde verkondigt de profeet ons, vele eeuwen van te voren, de geboorte van het Jezus-Kind, uit de maagdelijke Moeder Maria. Ten tijde van de volkstelling, door Caesar Augustus opgelegd, was er ongetwijfeld geen plaats in de herberg voor de Heilige Maagd Maria, die zwanger was door de Heilige Geest. Daarom zag de Heilige Jozef, haar verloofde en haar beschermer zich verplicht om haar te leiden naar een grot naar een kribbe, zodat het Kind daar geboren kon worden. In dankbaarheid tot de Schepper wordt dit Kind door hemel en aarde ontvangen :

“de Engelen met hun gezang; de Hemel met een ster; de Wijzen met hun geschenken; de Herders met hun verwondering; de Aarde door een grot;de Weilanden met een kribbe; en Wijzelf met een Maagdelijke Moeder”. “Tijdens de nacht houden de herders de wacht bij hun kudde en terwijl zij het mysterie van de Engelen aanschouwen, zingen zij lofliederen” (Vespers van Kerstfeest)

Eens te meer wordt de wereld vervuld door de zachte sfeer van de kerstnacht. En te midden van zwaarte en leed, van krisis en beproevingen, van passies en vijandigheden, van onrust en ontmoediging, verschijnt daar, waarachtig en echt, en meer dan ooit actueel, het Mysterie van de Menswording van Gods Woord. Dit Woord is neergedaald in de maagdelijke Schoot van Maria, zoals de regen op een braakliggend veld, opdat gerechtigheid en overvloedige vrede verschijnen mag op aarde (psalm 71,6-7)

In de stilte en de vrede van de Kerstnacht. Hij die is: zonder begin, eeuwig, onzichtbaar, onvatbaar en onlichamelijk, Hij die is vóór alle tijden, treedt nu binnen in het drama van de geschiedenis. Bescheiden, arm, onbekend draagt Hij het Mensdom. Tevens treedt Hij in onze geschiedenis als de “Wonderbare, de Raadgever, de Sterke God, de Almachtige, Eeuwige Vader, Prins van de Vrede”. (Jesaja 9,6-7)

Ja, Hij komt tot ons als een mens, geboren uit een Maagdelijke Moeder. Hij bevrijdt ons uit de macht van de Boze. Door zijn genade en zijn barmhartigheid verschaft Hij ons een uitweg uit de impasse van het leven. Aan het avontuur van het leven verschaft Hij een doel, een waarde, een inhoud en voorbeeldige ethiek en een model.

De Heer heeft de gehele menselijke natuur op zich genomen, en haar geheiligd. De Eeuwige God Heeft zich gewaardigd om voor ons een embryo te worden in de schoot van de Theotokos. Aldus heeft Hij ook het menselijk leven vanaf zijn begin geëerd. Aldus heeft Hij ons de eerbied geleerd voor elk menselijk leven vanaf het begin van de zwangerschap. De Schepper van het universum heeft zich gewaardigd te worden geboren worden als zuigeling, en gevoed te worden door de Maagd. Aldus heeft Hij én de  Maagdelijkheid én het Moederschap gehuldigd, zowel in geestelijke als natuurlijke zin. Daarom verkondigt de Heilige Gregorius de Theoloog: “Vrouwen, als gij moeders van Christus wilt zijn, beoefen dan de maagdelijkeid” (Theologische Rede 38, voor de Theofanie, P.G 36, 313A,SC 358)

En de Heer heeft man en vrouw bevestigd als partners van een gezegend gezin. Deze instelling van het christelijk gezin vormt de cel van het leven, en een warme haard voor een gezonde psychische en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Daarom is het de opdracht en de plicht zowel, van de leiders van de Kerk als van de wereld, om op diverse manieren de instelling van het gezin te versterken

Een gezonde en normale ontwikkeling van een kind vereist een gezin waarin een man en een vrouw in harmonie leven, één naar lichaam, ziel en geest, in wederzijdse onderdanigheid.

Wij zijn er zeker van dat de geestelijke en de kerkelijke leiders, maar ook de wereldse gezagdragers deze waarden zullen erkennen en aanvaarden, en erover zullen waken als waakzame herders. Dit is het waartoe wij u allen oproepen bij dit Kerstfeest, ook namens het Oeucumenisch Patriarchaat.  Wij allen moeten de vorming en het leven van normale gezinnen ondersteunen. Zodoende zullen daaruit psychisch gezonde en gelukkige burgers voortkomen; en deze zullen zich volop veilig voelen, omdat zij zich gesteund en beschermd weten door de sterkte van hun vader en de tederheid en liefde van de moeder. Dit zullen dan gezinnen worden waarin God zal rusten. Daarom nodigen wij de volheid van onze orthodoxe Kerk uit, en roepen haar op om alles te doen wat mogelijk is tot ondersteuning van het gezin. En zodoende zullen wij op een waardige manier onze gekregen opdracht vervullen.

Broeders en geliefde Kinderen,

“De nacht loopt ten einde, de dageraard is nabij” (Rom.13,12)

De Herders gaan reeds op weg naar Bethlehem. Zij verkondigen het wonder. Zij nodigen ons uit om hen te volgen, naar het voorbeeld van de Wijzen die vol vreugde de sterren observeerden. Zij bieden Hem zeer waardevolle gaven aan : “Goud aan de Koning der eeuwen, wierook aan de God van het Heelal; en Myrrhe aan de Onsterfelijke!” (Apostichen van de Vespers van Kerstmis)

Dit alles betekent: de gaven van onze liefde, van ons geloof, en van ons gedegen christelijk gedrag. Dit orthodox christelijk gedrag betekent concreet onze trouw aan de familiale, patristieke, kerkelijke Ethiek en Traditie. Deze heeft altijd, door de eeuwen heen, in juistheid gehandeld, en tot op vandaag staat zij garant voor de samenhang van onze gezegende gemeenschap. Daarvan laten wij dit nogmaals herhalen – is de Familie een cel tot leven en ontwikkeling.

Broeders en Kinderen,

2013 jaar sedert de geboorte naar het vlees van Christus,
2013 jaar waarin zoals in Herodes tijd, Christus onophoudelijk wordt vervolgd in de persoon van de zwaksten, door actuele Herodes-figuren van allerlei slag;
2013 jaar dat Christus op weg is als vluchteling met de vluchtelingen, niet naar Egypte maar naar Libanon, naar Europa, naar Amerika en naar elders, op zoek naar veiligheid binnen de onveiligheid van de wereld;
2013 jaar waarin het Kind Jezus nog gevangen is samen met de twee Hiërarchen van Syrië: Paulus en Johannes, samen met de monialen en met de verschillende andere ongekende en gekende christenen;
2013 jaar gedurende dewelke Christus wordt gekruisigd met hen die mishandeld worden en vermoord, omwille van de trouw aan hun geloof;
2013 jaar waarin Jezus dagelijks gedood wordt door ouders die het leven van een embryo niet laten geboren worden;
2013 jaar waarin Christus het slachtoffer is van spot en van smaad in de persoon van ongelukkige kinderen die opgroeien in ontwrichte gezinnen, in ellende en in ontbering.

De Heer is gekomen. Met deze Kerstmis Komt Hij nog steeds om het leed, de kwellingen en de pijn van de mensen op zich te nemen. Want Hij heeft toch gezegd: alles wat gij aan één van deze kleinste van mijn broeders hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan. (Mattheüs 25,40) Het is voor hen dat Hij uit de “Maagd is geboren”. Het is voor hen dat Hij geleden Heeft, gekruisigd is en verrezen. Dit wil zeggen: voor ons allen.

Laat ieder van ons dus zijn Kruis opnemen “om ontferming en genade te verkrijgen en om ten gepaste tijde hulp te vinden” (Hebr.4,16) “Opdat God met ons mogen zijn”, Emmanuël, Redder en Heer. Amen

Kertsfeest 2013

+ Bartholomeos van Constantinopel, vurige voorspreker voor u allen bij God.

Fanar, Kerstmis 2013.

embleem_patriarch_klein

 

No comments yet

Comments are closed