De intronisatie van de nieuwe Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras.

Brussel. We maken historische gebeurtenissen mee in de Heilige Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Als gevolg van het vrijwillig aftreden van de vorige Metropoliet van België, Mgr. Panteleimon, en de unanieme verkiezing door de Heilige Patriarchale Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel van Mgr. Athenagoras als nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop van België, ging er een ceremonie van intronisatie door op zaterdag 21 december 2013.

Intro_Ath_022Metropoliet Athenagoras van België, met aan zijn rechterzijde de Metropolieten Augustinus van Duitsland en Panteleimon (voormalig Metropoliet van België)

De Orthodoxe Kathedraal te Brussel, in de Stalingradstraat, naar behoren ingericht voor de plechtigheid, was helemaal gevuld. Een massa orthodoxe gelovigen zijn gekomen om de nieuwe Metropoliet te zien, hem te eren, hem te begroeten en deel te hebben aan zijn vreugde. Mgr. Athenagoras is immers geen onbekende voor de gelovigen. Hij was al 24 jaar werkzaam in het hart van de Heilige Orthodoxe Metropool van België en was de laatste tien jaren hulpbisschop van Zijne Eminentie Mgr. Panteleimon met als titel Bisschop van Sinope. Hij is dus bij zijn gelovigen gekend en zeer gewaardeerd.

Zijn Al-Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus werd door Zijne Eminentie Metropoliet Augustinus uit Duitsland vertegenwoordigd. Hij introniseerde Mgr. Athenagoras door hem het pastorale kruis te overhandigen. Religieuze, burgerlijke en militaire vertegenwoordigers waren aanwezig, vele orthodoxe hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende kerkelijke jurisdicties, Zijne Excellentie M. Constantin Chalastanis, Ambassadeur van Griekenland in België, Kardinaal Godfried Danneels, de Apostolische Nuntius in België, en andere hoge vertegenwoordigers van andere christelijke Kerken en andere religies, clerus, monniken van de Athos Berg, en vele anderen.

Zijne Zaligheid de Aartsbisschop Jerome van Athene en heel Griekenland was vertegenwoordigd door de Zeer Eerwaarde Aartspriester Adamantios Avgoustidis, professor aan de Universiteit van Athene. De Metropoliet Athanasius van Achaie vertegenwoordigde de Heilige Synode van de Griekse Kerk. Vele bisschoppen, lid van de Bisschoppelijke Orthodoxe Conferentie van de Benelux waren eveneens aanwezig. De Belgische Staat was vertegenwoordigd door Dhr. Eric Ghysselinckx, een hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie.

Vlak na het voorlezen van de beslissing van het Patriarchaat en de Synode over de aanstelling van Mgr. Athenagoras als Metropoliet-Aartsbisschop van België, bracht Zijne Eminentie Metropoliet Augustinus van Duitsland eer aan Mgr. Panteleimon voor het immense werk dat hij verricht had onder zijn pastoraat. Hij werkte immers 56 jaar, waarvan 30 als Metropoliet van België, aan de uitbouw van zijn Kerk, met een bewonderenswaardige inzet die rijke vruchten afwierp. Toen hij hier in België aankwam viel er weinig concreets te bespeuren van de Orthodoxe Kerk, en nu hij het roer overlaat, draagt hij een Orthodoxie over die goed gevestigd is in de drie landen van de Benelux met vele georganiseerde parochies en een officiële erkenning door de Belgische en Luxemburgse Staat. Mgr. Augustinus, sprak in zijn toespraak ook lof over de nieuwe Metropoliet Mgr. Athenagoras, verwijzend naar zijn uitzonderlijke persoonlijkheid, zijn rijke kennis, zijn pastorale ervaring en zijn vele talenten, die hem ook zullen verzekeren van een schitterend pontificaat waardoor hij in de voetsporen van zijn voorganger zal treden.

DSC_0156Er volgden nog toespraken, o.a. door de Ambassadeur van Griekenland, door de vertegenwoordiger van de Orthodoxe Bisschoppelijke Conferentie van de Benelux, Mgr. Simon, Patriarch van Moskou, door de Katholieke Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, die tot verwondering van velen een groot deel van zijn toespraak in het Grieks hield, door de vertegenwoordiger van het Belgisch Ministerie van Justitie, door de vertegenwoordiger van de Griekse Kerk en door de Vicaris Generaal van het Orthodoxe Aartsbisdom in België, die in naam van gans de clerus van het Aarsbisdom een herderlijk kruis overhandigde aan de nieuwe Metropoliet-Aartsbisschop. Allen benadrukten de uitzonderlijke kwaliteiten van Mgr. Athenagoras en riepen hem het “Axios” toe (Waardig!), wat door de gelovigen spontaan herhaald werd.

In zijn intronisatietoespraak richtte Mgr. Athenagoras zich met veel eerbied en broederlijke liefde tot de Eminenties de Metropoliet Augustinus van Duitsland en Metropoliet Panteleimon en bedankte hun van ganser harte. Hij drukte ook zijn dankbaarheid uit, zijn eerbied en zijn oprechte liefde voor Zijne Al-Heiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus. Hij bedankte allen voor hun toespraken en hun aanwezigheid. Vervolgens belichtte hij enkele prioriteiten van zijn pastoraat dat nu begint en waar de rode draad het welzijn der mensen wordt, de ondersteuning en de vorming van de orthodoxe clerus, de coördinatie met de Griekse gemeenschappen voor het onderhoud van de zeden en gebruiken van de Grieken die in de Benelux wonen, de goede samenwerking met de diplomatieke vertegenwoordigers van Griekenland, het optrekken van de inspanning om de orthodoxe jongeren actiever te doen deelnemen aan de activiteiten van de Kerk, het verderzetten van de inspanningen voor een zichtbare eenheid der christenen, in het raam van de deelname aan de oecumenische beweging, het onderhouden van de contacten, de dialogen en aan de vriendschappelijke relaties met de vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerkgenootschappen, in navolging van de grote Patriarch Athenagoras, wiens naam hij met fierheid draagt. Mgr. Athenagoras herhaalde zijn totale toewijding aan de Vestiging en de doelstellingen van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Het was een ontroerend moment toen hij, in aanwezigheid van zijn ouders, de Aartspriester Ignace Peckstadt (een opmerkelijke en gewaardeerde persoon in de Orthodoxie) en Mevr. Marie-Thérèse Janssens, over de beslissende rol vertelde die zij gespeeld hebben in zijn persoonlijk traject in het orthodoxe geloof.

Hij besloot als volgt: “Ik vind mijn inspiratie in de evangelische liefdadigheid. “Die liefde is lankmoedig en goedertieren. Die liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij…”(1 Kor. 13, 4-6). Zo zal ik mijn voetstappen zetten in die van Christus net zoals mijn illustere voorgangers: de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos en onze geëerde Wijze Metropoliet Panteleimon. Ik zal aan uw zijde ijveren voor het welzijn van onze Kerk, zowel voor deze hier als voor onze Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Met onze priesters, zal ik mij inzetten voor het welzijn van allen. Pas dan zal ik met fierheid kunnen zeggen dat u “mijn vreugde en mijn bekroning bent”. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen (Mat. 20,28). Bid voor mij en schenk mij uw liefde. Ik bied u de zegening van de Heer aan”.

Diezelfde dag werd een officieel diner aangeboden in het Sheraton Hotel te Brussel waar, buiten de hierboven vermelde personen ook de Europese Commissaris Mevr. Maria Damanaki, de nieuwe Prelaat vereerde met haar aanwezigheid.

De dag erop, zondag 22 december, ging Mgr. Athenagoras voor bij zijn eerste pontificale liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen. Vijf andere bisschoppen (Aartsbisschop Simon-Patriarchaat van Moskou, Metropoliet van Kydonias en Apokoronou Damascene-Kerk van Kreta, de Bisschop van Evmenie Maximos-Metropool van België, de Bisschop van Remeziana Andre-Patriarchaat van Servië, de Bisschop van Arianzos Bartholomeus-Metropool van Duitsland), veertien priesters en vier diakens concelebreerden met hem. De Goddelijke Liturgie werd in het Grieks gecelebreerd, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Slavisch en in het Servisch. De Metropoliet Panteleimon en de Metropoliet van Achaie Athanasius waren ook aanwezig in het heiligdom.

In de overvolle kerk zagen wij ook de Ambassadeur van Griekenland in België, M. Chalastanis, de vertegenwoordigster van het Griekse Ministerie van Onderwijs en Cultuur, de Raadgever van Grieks Onderwijs in België. Zeer opvallend was de aanwezigheid van Mgr. Jean-Pierre Delvile, Bisschop van Luik vergezeld van zijn Vicaris Generaal Abt Alphonse Borras.

Metropoliet Athenagoras bedankte iedereen hartelijk voor hun aanwezigheid op deze voor hem en voor de Orthodoxe Kerk in België zo belangrijke dag en drukte zijn beste wensen uit voor het grote feest van de Geboorte van de Heiland.

No comments yet

Comments are closed